معاونت آموزشی و پژوهشی- دفتر ارتباط با صنعت
نشست مشترک دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با نمایندگان امور انتقال برق استان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/3/8 | 
نشست مشترک دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و نمایندگان محترم امور انتقال برق استان آذربایجان غربی آقایان مهندس دهقانپور افشار مدیر پشتیبانی و مهندس پریرخ مسئول آموزش به دعوت دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی ارومیه در این دانشگاه برگزار گردید.
در ابتدای این نشست جناب آقای مهندس دهقانپور افشار ضمن ارائه شرح مختصری از فعالیت‌های واحد انتقال برق استان و تبیین ارتباط میان آن واحد و واحدهای تولید و توزیع برق، به بیان اهمیت و نقاط قوت این صنعت و شرح محدودیت‌‌ها و تنگناهای موجود پرداختند. همچنین آقای مهندس پریرخ ضمن تشریح وظایف و سوابق واحد آموزش آن مجموعه به طرح زمینه‌های همکاری بیشتر در امور آموزش کارکنان سازمان با استفاده از توانایی‌های دانشگاه صنعتی ارومیه و نیز آموزش دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه در قالب کارآموزی پرداختند. سپس آقای دکتر میرآقائی با تشریح سیاست کلی دفتر ارتباط با صنعت بر لزوم ارتباطی دوسویه و سازنده مبتنی بر اعتماد و همکاری طرفین جهت بهره‌مند شدن هر دوسو از تجربیات و تخصص یکدیگر تاکید کردند و دانشگاه صنعتی ارومیه را با دارا بودن اعضای هیات علمی مجرب و پویا با تخصص‌های متنوع، محیطی بالقوه برای طرح نیازهای آموزشی و پژوهشی صنعت معرفی نمودند. همچنین ایشان بر لزوم اجرای پروژه‌های پژوهشی – صنعتی با مشارکت افراد متخصصی از دو سازمان و تحت نظارت دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و امورانتقال برق استان تاکید کردند.
در پایان به منظور افزایش سطح تعامل دو سازمان و طرح نیازهای پژوهشی صنعت انتقال برق و آشنایی بیشتر اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه با توانمندی‌های آن صنعت، نمایندگان محترم امور انتقال برق بر مساعدت هرچه بیشتر در انجام بازدیدهای صنعتی از تاسیسات و استفاده از امکانات آزمایشگاهی آن مجموعه تاکید نمودند.

AWT IMAGEنشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.386.1569.fa
برگشت به اصل مطلب