معاونت آموزشی و پژوهشی- امور پژوهشی و فناوری
موافقت وزیر علوم در امتیاز دهی به دستاورد های حاصل از طرح های پژوهشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
به استحضار اعضای محترم هیئت علمی می رساند با توجه به موافقت وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری ، به دستاوردهای حاصل از طرح های پژوهشی ارائه شده به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در ترفیع ، ارتقاء و ... امتیاز لحاظ خواهد شد .
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.384.1573.fa
برگشت به اصل مطلب