معاونت آموزشی و پژوهشی- اداره آموزش
راهنمای شرکت در آزمون سامانه یادگیری الکتریکی ویژه دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/1 | 
جهت دریافت راهنمای شرکت در آزمون سامانه یادگیری الکتریکی ویژه دانشجویان اینجا را کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.382.4107.fa
برگشت به اصل مطلب