معاونت آموزشی و پژوهشی- مدیران واحدها
مدیر کتابخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آقای پرویز قربان زاده مسئولیت مدیریت کتابخانه دانشگاه را بر عهده دارند.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.378.72.fa
برگشت به اصل مطلب