معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- معاونین قبلی
معاونین قبلی حوزه دانشجویی و فرهنگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۴/۲ | 
وحید عباسی چیانه - معاونت دانشجوئی و فرهنگی از تیر ماه 93 الی اردیبهشت 94

AWT IMAGE

استادیار : مرتبه علمی
صنایع - مواد و متالوژی : رشته و گرایش
Vahid61abbasi@gmail.com : پست الکترونیکی
04431980319 : شماره تماس

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.966.1610.fa
برگشت به اصل مطلب