معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- معاونین قبلی
معاونین قبلی حوزه دانشجویی و فرهنگب

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سهراب بهنیا - معاونت دانشجوئی و فرهنگی از سال 90 تا بهمن 92

AWT IMAGE
صفحه شخصی

استادیار : مرتبه علمی
فیزیک : رشته و گرایش
s.behnia@sci.uut.ac.ir : پست الکترونیکی
04431980257 : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.966.100.fa
برگشت به اصل مطلب