معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- امور دانشجویی
تکمیل و ارائه مدارک دانشجویان شاهد و ایثارگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۷/۱ | 

دانشجویان شاهد و ایثارگر با مراجعه به آدرس اینترنتی زیر کاربرگ ارائه شده را تکمیل و ارسال نمایند.
http://isar.msrt.gov.ir/isargaran

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.470.945.fa
برگشت به اصل مطلب