معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- امور فرهنگی و فوق برنامه
پست الکترونیکی کارشناس کمیسیون موارد خاص دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/6 | 
دانشجویان گرامی جهت ارتباط با کارشناس کمیسیون موارد خاص دانشگاه می توانید به پست الکترونیکی ذیل پیغام دهید.
sccuut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.420.4133.fa
برگشت به اصل مطلب