معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- امور خوابگاهها
آخرین مهلت تخلیه سراهای دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.322.3958.fa
برگشت به اصل مطلب