معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- امور خوابگاهها
تعیین تکلیف مالی ساکنین خوابگاه خلیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/29 | 

بسمه تعالی


به اطلاع دانشجویان محترم ساکن خوابگاه دانشجویی ممتاز که تاکنون تعیین تکلیف مالی نکرده اند، می رساند در صورت عدم پرداخت بدهی خود تا مورخ 1395/03/05 مبلغ واقعی هزینه خوابگاه 6/790/000 ریال به حساب دانشجو لحاظ خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.322.2202.fa
برگشت به اصل مطلب