معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- مدیریت و کارکنان
همکاران مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 (  مشاور تحصیلی ،مشاور خانواده، کمیسیون موارد خاص)-علی ثمره ای - رئیس مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی 

  

کارشناس ارشد مشاوره خانواده : مرتبه علمی
 مشاوره خانواده : رشته و گرایش
a.samareiuut.ac.ir : پست الکترونیکی
     ۰۹۳۷۸۹۹۱۹۲۷ -۰۴۴۳۱۹۸۰۲۱۹ : شماره تماس
 
(مشاور روانشناختی، کمیسیون موارد خاص)-  آرزو پرهام نیا - کارشناس مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

 

کارشناسی ارشد : مدرک
روانشناسی شخصیت : رشته و گرایش
a_parhamniyayahoo.ir : پست الکترونیکی
 ۰۹۳۷۸۹۹۱۹۲۷ -  ۰۴۴۳۱۹۸۰۳۰۲ : شماره تماس
آیسان شاددل - کارشناس بهداشت محیط

 

کارشناس بهداشت محیط : مدرک
مهندسی بهداشت محیط : رشته و گرایش
shaddelaysan۰۹gmail.com : پست الکترونیکی
۰۴۴۳۱۹۸۰۳۹۲ : شماره تماس
 
حسن سطوت - مشاور ازدواج و سبک زندگی

 

دکتری : مدرک
روانشناسی بالینی : رشته و گرایش
: پست الکترونیکی
۰۴۴۳۱۹۸۰۲۵۲ : شماره تماس
راضیه زرین فرد- روانپزشک

 

دکتری : مدرک
روانپزشکی : رشته و گرایش
counselinguut.ac.ir : پست الکترونیکی
۰۴۴۳۱۹۸۰۳۰۲ : شماره تماس
 
توحید نصیری - پزشک عمومی

 

دکتری : مدرک
پزشکی عمومی : رشته و گرایش
counselinguut.ac.ir : پست الکترونیکی
: شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find-10.1138.190.fa.html
برگشت به اصل مطلب