معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- مدیریت و کارکنان
معرفی مدیریت و کارکنان امور دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سجاد الله رضازاده - مدیر امور دانشجویی

AWT IMAGE

صفحه شخصی

استادیار : مرتبه علمی
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی : رشته و گرایش
s.rezazadeh@uut.ac.ir : پست الکترونیکی
04431980219 : شماره تماس
یاسر عبدیلی - مسئول امور خوابگاه ها

 AWT IMAGE

فوق دیپلم : مدرک
تاسیسات ساختمان : رشته و گرایش
abdili.yaser@yahoo.com : پست الکترونیکی
04431980309 : شماره تماس
سکینه نیک خو - کارشناس امور خوابگاهی

 AWT IMAGE

کارشناسی  : مدرک
مدیریت بازرگانی : رشته و گرایش
s_nikkhuo@yahoo.com : پست الکترونیکی
04431980309 : شماره تماس
سارا یمین - کارشناس مالی امور فرهنگی و دانشجوئی

 AWT IMAGE

کارشناسی : مدرک
زبان و ادبیات انگلیسی : رشته و گرایش
yamin_sara@yahoo.com : پست الکترونیکی
04431980253 : شماره تماس
نسرین غنی زاده - کارشناس مالی امور فرهنگی و دانشجوئی

 AWT IMAGE

کارشناسی : مدرک
صنایع غذایی : رشته و گرایش
n.ghanizadeh63@yahoo.com : پست الکترونیکی
04431980309 : شماره تماس
نسرین رسولی - کارشناس امور تغذیه

 AWT IMAGE

کارشناسی : مدرک
مدیریت بازرگانی : رشته و گرایش
: پست الکترونیکی
04431980270 : شماره تماس
مهدی کاظمی - کارشناس امور تغذیه

 AWT IMAGE

کارشناسی : مدرک
مدیریت دولتی : رشته و گرایش
kazwmi.uut80@yahoo.com : پست الکترونیکی
04431980270 : شماره تماس
حکیمه قربانی - کارشناس صندوق رفاه دانشجوئی

 AWT IMAGE

کارشناسی : مدرک
زیست شناسی : رشته و گرایش
h.ghorbani6211@yahoo.com : پست الکترونیکی
04431980306 : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.1137.1683.fa
برگشت به اصل مطلب