معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- معاونت
معرفی معاونت

حذف تصاویر و رنگ‌ها
صابر عزیزی  - معاون دانشجوئی و فرهنگی

 AWT IMAGE
صفحه شخصی

استادیار : مرتبه علمی
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی : رشته و گرایش
s.azizimee.uut.ac.ir : پست الکترونیکی
  04431980219 : شماره تماس
علی کاظمی - رئیس دفتر معاونت دانشجوئی و فرهنگی
کارشناسی  : مرتبه علمی
حقوق- : رشته و گرایش
a.kazemi1579yahoo.com : پست الکترونیکی
04431980219 : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.1126.1668.fa
برگشت به اصل مطلب