دانشگاه صنعتی ارومیه- روسای قبلی دانشگاه
محمدرضا شیدایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/4 | 
 دکتر محمدرضا شیدایی عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه از  شهریور ماه ۱۳۹۷ لغایت بهمن ۱۴۰۰ ریاست دانشگاه را بر عهده داشتند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find-1.954.4775.fa.html
برگشت به اصل مطلب