دانشگاه صنعتی ارومیه- روسای قبلی دانشگاه
دکتر جعفر عبداللهی شریف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/26 | 

AWT IMAGE دکتر جعفر عبداللهی شریف عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه از  خرداد ماه 1394 لغایت شهریور 1397 ریاست دانشگاه را بر عهده داشتند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find-1.954.3256.fa.html
برگشت به اصل مطلب