دانشگاه صنعتی ارومیه- ستاد شاهد
ثبت نام کلاس تقویتی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر دانشگاه :

دانشجویانی که درخواست برگزاری کلاس تقویتی را دارند به ستاد شاهد و ایثارگر مراجعه نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=1.875.1512.fa
برگشت به اصل مطلب