دانشگاه صنعتی ارومیه- آیین نامه ها
آیین نامه های جذب

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/5 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=1.1205.1951.fa
برگشت به اصل مطلب