معاونت اداری و پشتیبانی - اخبار و اطلاعیه
برنامه حرکت سرویس دانشجویی ایثار در ایام فرجه امتحانات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/16 | 

برنامه حرکت سرویس دانشجویی ایثار در ایام فرجه امتحانات
از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲

 

ایثار دانشگاه
۷:۳۵ -
۹:۰۵ ۸:۴۵
۱۰:۳۵ ۱۰:۱۵
۱۳:۳۰ ۱۳:۰۰
۱۶:۴۰ ۱۶:۱۵
۱۷:۴۰

نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی :
http://uut.ac.ir/find-12.1859.5541.fa.html
برگشت به اصل مطلب