معاونت اداری و پشتیبانی - اخبار و اطلاعیه
برنامه حرکت سرویس دانشجویی خوابگاه ایثار از ۲۱ اسفند تا ۲۴ ام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/21 | 

برنامه حرکت سرویس دانشجویی خوابگاه ایثار از ۲۱ اسفند تا ۲۴ ام
 

خوابگاه ایثار دانشگاه
۷:۳۵ -
۹:۰۵ ۸:۴۵
۱۰:۳۵ ۱۰:۱۵
۱۳:۳۰ ۱۳
- ۱۶:۱۵
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی :
http://uut.ac.ir/find-12.1859.5325.fa.html
برگشت به اصل مطلب