معاونت آموزشی و پژوهشی- مدیران و کارکنان آموزش
کارکنان اداره آموزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/24 | 
دکتر اسماعیلی- مدیر امور آموزشی

صفحه شخصی
استادیار : مرتبه علمی
برق : رشته و گرایش
a.esmailiuut.ac.ir : پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۸۸ : شماره تماس
خانم مینا حسن زاده 
 مسئول آموزش سمت
: پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۳۲۳ : شماره تماس
نساء گلبازی - کارشناس مسئول خدمات آموزشی
کارشناس خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی سمت
nesagolbaziyahoo.com : پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۸۵ : شماره تماس
هادی بهبود نیا- کارشناس خدمات آموزش
کارشناس خدمات آموزشی و آمار سمت
hbehboodnia​uut.ac.ir : پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۳۲۴ : شماره تماس
 
مرتضی امیر فتحی- کارشناس آموزش
کارشناس  بایگانی سمت
m.fathiuut.ac.ir : پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۳۲۲ : شماره تماس
مینا حسن زاده - کارشناس فارغ التحصیلان
 کارشناس فارغ التحصیلان و صدور مدارک تحصیلی سمت
m.hassanzadehuut.ac.ir : پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۳۲۳ : شماره تماس
سید اسماعیل عزیزی - کارشناس اموزشی
 کارشناس آموزش - امور کلاس ها سمت
ss.aziziuut.ac.ir : پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۳۱ : شماره تماس
سعید جهانگبری- کارشناس فارغ التحصیلان
 کارشناس فارغ التحصیلان و آزاد سازی مدارک تحصیلی سمت
saeed_jahangiriuut.ac.ir : پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۹۳ : شماره تماس
 ​​​​​​​
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find-11.397.3417.fa.html
برگشت به اصل مطلب