دانشگاه صنعتی ارومیه- مشاوران رئیس دانشگاه
مشاور رئیس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/9 | 
رضا محمدزاده

 

کارشناس ارشد :مرتبه علمی
مدیریت دولتی - خط مشی گذاری  : رشته و گرایش
: پست الکترونیکی
۰۴۴۳۱۹۸۰۲۲۵ : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find-1.105.5604.fa.html
برگشت به اصل مطلب