بایگانی بخش آزمایشگاه مرکزی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 3 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,244 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲ -

اطلاعیه تکمیلی درس آزمایشگاه فیزیک ۱

به اطلاع دانشجویانی که درس آزمایشگاه فیزیک ۱ را انتخاب نموده اند می رساند، زمان شروع کلاسهای این درس متعاقبا اعلام خواهد شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ -

آزمایشگاه مرکزی

هوالعلیم       جهانـی شـدن علـم مهندسـی و آمـوزش آن،توسعه دانش علوم فنی مهندسی درکشور،بازنگـری برنامـه آمـوزش مهندسـی نیـز بایـد به گونـه ای انجـام شـود کـه دانش آموختـگان حداقـل دسـتاوردهای مـورد نیـاز الگوهـای جهانـی را کسـب کننـد. محورهـای مـد نظـر در آمـوزش مهندسـی جهانـی عبارت انـد از: دانـش مهندسـی،مهـارت مهندسـی و نگـرش مهندسـی.در آمـوزش مهندسـی کشـور در گذشـته و حـال حاضـر بـه دو محـور مهـارت مهندسـی و نگـرش مهندسـی،بـه انـدازه ی محـور دانـش مهندسـی اهمیـت داده شـده اسـت. برنامه هـای مصـوب به صـورت یکسـان بـرای همـه دانشـگاه ها،با توجـه بـه رسـالت آنهـا اجـرا شـده اسـت. امـروزه،توجـه اصلـی در آمـوزش مهندسـی بـر مبنـای توانمندی هـای کسـب شـده دانشـجویان اسـت. مهـم ایـن اسـت کـه ا گـر بـر یادگیـری و ارزشـیابی آن تأ کیـدی نباشـد، نتیجـه مطلوبـی حاصـل نمیشود.مسلما یکی از جوانب تقویت نگرش مهندسی،تعریف آموزش عملی در کنار آموزش تجربی است.بنابراین استفاده از محیط آزمایشگاه های آموزشی برای تمامی رشته فنی مهندسی میتواند تاثیر بسزایی در تقویت مهارت ها و برنامه های راهبردی،از جمله ارتباط با صنعت،طراحی فنی و صنعتی،ریخت شناسی و... است. (function($) { $('head').append(''); })(jQuery);(function($) {$(function() {$("#ad-gallery_cke_i25ixrff_slideShow").on("click",".ad-image",function(){var imgObj =$(this).find("img");var isrc=imgObj.attr("src");var ititle=null;var idesc=null;var iname=isrc.split('/');iname=iname[iname.length-1];var imgdescid=$(this).find(".ad-image-description");if(imgdescid){ititle=$(this).find(".ad-description-title");if(ititle)ititle=ititle.text();if(ititle!='')ititle=''+ititle+'';idesc=$(this).find("span");if(idesc)idesc=idesc.text();if(idesc!=''){if(ititle!='')ititle=ititle+'';idesc=''+idesc+'';}}$.fancybox.open({href:isrc,beforeLoad:function(){this.title=ititle+idesc;},});});});})(jQuery);(function($) { $('head').append(''); })(jQuery);(function($) {$(function() { var galleries = $('#ad-gallery_cke_i25ixrff_slideShow').adGallery({loader_image: '/ckedit/plugins/slideshow/3rdParty/ad-gallery/loader.gif', width:false, height:500, start_at_index: 0, animation_speed: 500, update_window_hash: false, effect: 'resize', slideshow: { enable: true, autostart: true, start_label: 'ادامه ', stop_label: 'توقف', speed: 5000}});});})(jQuery);   مجموعه آزمایشگاه و کارگاه های دانشگاه صنعتی ارومیه با تکیه بر علم و دانش مهندسی وابسته با صنعت میکوشد تا همواره در راستای شناخت پدیده و سنجش فرضیه ها‌،شرایطی را برای دست ورزی و کسب مهارت و تجربه فراهم سازد.همچنین با بهره گیری از ماهیت روش پژوهش علمی توانسته در راستای تحقیق و توسعه نقش مهمی ایفا کند و چالش های پیش رو در آزمایشگاه را از بین ببرند. مجموعه کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه صنعتی ارومیه در حالت کلی در سه بخش دسته بندی میشودکه این دسته بندی بصورت زیر است :


کد پستی : 17165-57166

صندوق پستی : 419-57155

فکس : 04431980251

ارتباط مستقیم با ریاست :

ملاقات حضوری :دوشنبه ها 10 الی 12

ایمیل رئیس دانشگاه : po@uut.ac.ir

آدرس : آذربایجان غربی، ارومیه، ابتدای جاده بند، بالاتر از گلشهر 2

کانال اطلاع رسانی رسمی دانشگاه : @daneshgah_uut

پست الکترونیکی : info@uut.ac.ir

پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology