برگشت به دانشگاه صنعتی ارومیه
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اشخاص::
آزمایشگاه ها::
اخبار و رویدادها::
فرم ها و آیین نامه ها::
تماس با گروه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
زیربخش‌های پایگاه
:: بایگانی بخش صفحه شخصی آرش افغان: ::
img_yw_news
سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ -

رزومه

نام و نام خانوادگی: آرش افغان تاریخ تولد : اسفند ماه 1356 – متاهل دارای یک فرزند محل تولد : ارومیه استادیار رسمی پایه 12 پست الکترونیکی: a.afghangmail.com a.afghanche.uut.ac.ir      &        تحصیلات دانشگاهی : 1378 – 1375 : کارشناسی شیمی محض – دانشگاه اورمیه       1382 – 1379 : کارشناسی ارشد شیمی آلی – دانشگاه اورمیه.  عنوان پایان نامه : مطالعه واکنشهای افزایشی هسته دوستی حلقه زایی بر روی سیستمهای آزینیوم. 1388 :  دکترای تخصصی شیمی آلی (گرایش شیمی هتروسیکل) – دانشگاه ارومیه .عنوان پایان نامه: بخش اول: مطالعه سنتز مشتقات پیرازولو] 3و4- b [ کینولین – بخش دوم: کاربرد معرف ویلسمایر در سنتز ترکیبات هتروسیکل جدید ( با درجه عالی).     مقالات پژوهشی منتشر شده در مجلات علمی - پژوهشی: M. Helliwell, A. Afghan, Mehdi M. Baradarani and John A. Joule; Acta Cryst., E62, o737-o738, (2006). Mehdi M. Baradarani, A. Afghan, F. Zebarjadi, K. Hasanzadeh and John A. Joule; J. Heterocyclic Chem., 43, 2006, 1591- 1595. M. Aghazadeh, A. Afghan and Mehdi M. Baradarani, The Study of Reactivity and Selectivity of Tertiary Amines with Aryl Chlorothionoformate,. African  J. Pure and Appl. Chem., 2008, 2, 64. Efficient Synthesis of 1, 3-Unsubstituted 1H-pyrazolo [3,4-b]quinolines; A. Afghan; M. Mehdi Baradarani and John A. Joule, Arkivoc, 2009, ii, 20-30.     The Synthesis of 4-(3,3-dimethyl-3H-pyrrolo[2,3-f]quinolin-2-yl) pyrazoles an 4-(3,3-dimethyl-3H-pyrrolo[3,3-h] quinolin-2-yl) pyrazoles; A. Rashidi; A. Afghan; M. Mehdi Baradarani and John A. Joule,  J.  Heterocyclic Chem., 2009, 46, 428-431. 7-Chloro-2-[1-(4-methoxyphenyl)-pyrazol-4-yl]-3,3-dimethyl-3H-indole.   Madeleine Helliwell, A. Afghan, Foroogh Keshvari, Mehdi M. Baradarani  and John A. Joule, Acta Cryst., E66, o112-0122, (2010). Study of Synthesis of Some Pyrroloquinolines, Pyrroloisoquinolines, Pyridocarbazoles and Their Derivatives. S. Fathalipoor, N. Shahrokhnia, A. Afghan and Mehdi M. Baradarani, Asian J. Chem. 2010, 22, No. 8, 5808-5814. Synthesis of acridan-fused quinoxalines., M. shamsi, M. M. Baradarani, A. Afghan and J. A. Joule. Arkivoc, 2011, ix, 252-260. 2-(4,7-Dichloro-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene)-3-oxopropanenitrile. Madeleine Helliwell, Mehdi M. Baradarani, Razieh Mohammadnejadaghdam, Arash Afghan and John A. Joule. Acta Cryst., E68, o233, (2012). 2-(4-Chloro-1,3-dihydro-3,3,7-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)-2-cyanoacetamide. Madeleine Helliwell, Mehdi M. Baradarani, Maryam Alyari, Arash Afghan and John A. Joule. Acta Cryst., E68, o234, (2012).   Synthesis of New Heterocyclic Compounds Using 2-(4,7-dichloro-3,3-dimethyl- indolin-2-ylidene)malonaldehyde. R. Mohammadnejad, Mehdi M. Baradarani and A. Afghan , Current Chem. Lett., vol. 2, 13-20(2013). 12. Vilsmeier-Haack reagent: A facile synthesis of 2-(4-chloro-3,3-dimethyl-7- phenoxyindolin-2-ylidene)malonaldehyde and transformation into different heterocyclic compounds. Laya Roohi, Arash Afghan and Mehdi M. baradarani, Current Chem. Lett. , vol. 2,187-196(2013). 13. The Study of Synthesis of New Heterocyclic Compounds Using….., A. Afghan, Laia Roohi and Mehdi M. Baradarani, Journal of Heterocyclic Chemistry, 2014, 51, 706-712. 14. The synthesis of new heterocycles using 2-(4-chloro-1,3-dihydro-3,3,7-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)propanedial. M. Alyari, Mehdi M. Baradarani, A. Afghan and J. A. Joule., Journal of Heterocyclic Chemistry, 2014, 51, 854-859. 15. Vilsmeier-Haack Reaction with 2,3,3-Trimethyl-3H-benzo[g]indole and Its Conversion into 2-(aryl-1H-pyrazol-4-yl)-3,3-dimethyl-3H-benzo[g]indoles. Mohsen Khezri,  Arash Afghan, Laya Roohi and Mehdi M. Baradarani, Organic Chem. Res., 2016, Vol. 2, 120-126.   16. Hydrothermal synthesize of modified Fe,Ag and K-SAPO-34 nanostrictured catalysts used in methanol conversion to light olefines. Khadijeh Mirza,Mohammad Ghadiri,Mohammad Haghighi and Arash Afghan. Microporous and Mesoporous Materials. 260, 2018, 155-165.    17. Ionic liquid/reduced graphene oxide/nickel-palladium nanoparticle hybrid synthesized for non-enzymatic electrochemical glucose sensimg. Haleh Naeim, Frashad Kheiri, mohammad sirousazar and Arash Afghan. Electrochimica Acta. 282, 2018, 137-146 .   18. Assessment of arsenic concentration along a surface water flow path from Zarshuran gold mine to the downstream residential area. H. Bakhshinejad, E. Bakhtavar and Arash Afghan, Environmental Earth Sciences, 2019, 78:668.                            مقالات ارائه شده در کنگره ها : Cyclising nucleophilic addition; The Novel Synthesis of Pyrazolo[3,4-b] quinoline.  A. Afghan, M. M. Baradarani. 11th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 1-3 February, 2005, Technology University of Isfahan, Iran. Modification of the synthesis of 2-(3,3-dimethylindolin-2-ylidene) malonaldehyde. A. Afghan, M. Mehdi Baradarani. 13th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 7-9 september, 2006, Faculty of Chemistry, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran. The Novel Synthesis of Some Heterocyclic Derivatives of Dimethylindolenine. A. Afghan, M. Mehdi Baradarani. 13th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 7-9 september, 2006, Faculty of Chemistry, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.  The Novel Synthesis of 2-(1-aryl-1H-pyrazol-4-yl)-3,3-dimethyl-3H-pyrroloquinoline. A. Rashidi, A. Afghan and Mehdi M. Baradarani. 14th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 4-6 march, 2008, University of Zabol, Zabol, Iran. The Novel Synthesis of 2-(3,3-dimethyl-1H-pyrroloquinolin-2(3H)-ylidene)malonaldehyde. A. Rashidi, A. Afghan and Mehdi M. Baradarani. 14th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 4-6 march, 2008, University of Zabol, Zabol, Iran. The Study of Synthesis of Key Intermediate for Synthesis of    Octacyclic Orthoamides. A. Rashidi, A. Afghan and Mehdi M. Baradarani. 14th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 4-6 march, 2008, University of Zabol, Zabol, Iran. The Study of Synthesis of Some Pyrroloquinolines, Pyrrolo-  isoquinolines  and Pyridocarbazoles.  . A. Rashidi, A. Afghan and Mehdi M. Baradarani. 14th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 4-6 march, 2008, University of Zabol, Zabol, Iran. Synthesis of Novel Heterocyclic Compounds Using Vilsmeier Reagent. A. Rashidi, A. Afghan  and Mehdi M. Baradarani. 15th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 27-29 August, 2008, University of Razi, Kermanshah, Iran. Diformylation of  2,3,3- Trimethyl-3H-pyrrolo[2,3-f]isoquinoline and 5-Bromo-2,3,3-trimethyl-3H-pyrrolo[3,2-h]isoquinoline by Vilsmeier-Haack Reagent. A. Afghan, A. Rashidi and M. Mehdi Baradarani. 15th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 27-29 August, 2008, University of Razi, Kermanshah, Iran. The Synthesis of Some New Heterocyclic Compounds. A. Afghan, A. Rashidi and M. Mehdi Baradarani. 15th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 27-29 August, 2008, University of Razi, Kermanshah, Iran. Synthesis of Novel Heterocyclic Compounds Using Vilsmeier Reagent. A. Afghan, A. Rashidi and Mehdi M. Baradarani. XXII. National Chemistry Congress, October 6-10, 2008, EMU Univ., Magusa. 12- The novel synthesis of 2-(1-aryl-1H-pyrazol-4-yl)-3,3-dimethyl-3H-pyrrolidine. F. Keshvari, A. Afghan, M. Babazadeh and M. M. Baradarani. 16th Iranian Conference of Organic Chemistry, 19-20 August, 2009, Zanjan University, Zanjan, Iran. 13- The Novel Synthesis of 2-(3,3-Dimethylindolin-2-ylidene) malonaldehydes. F. Keshvari, A. Afghan M. Babazadeh and M. M. Baradarani. 16th Iranian Conference of Organic Chemistry, 19-20 August, 2009, Zanjan University, Zanjan, Iran. 14- The Study of Synthesis of 3,3-Dimethyl-2-(1H-pyrazol-4-yl)-3H-Benzo[g]Indoles. M. Khezri, A. Afghan and M. M. Baradarani. 16th Iranian Conference of Organic Chemistry, 19-20 August, 2009, Zanjan University, Zanjan, Iran.   15-  5,6,7,8- Tetrahydro-β-Naphthyl Chlorothionoformate As A Powerful Dealkylating Agent of Tertiary Amines. R. Hamzehei, A. Afghan and M. M. Baradarani.17th Iranian Conference of Organic Chemistry,13-15 October 2010, University of Mazandaran,Babolsar, Iran. 16-  The novel synthesis of 2-(3,3,5,7-tetranethylindolin-2-ylidene)malonaldehydes and its pyrazole derivatives. A. Alimohammadi, A. Afghan and M. M. Baradarani. 17th Iranian Conference of Organic Chemistry,13-15 October 2010, University of Mazandaran,Babolsar, Iran. 17-  The study synthesis of 2-(7-methoxy-3,3-dimethylindolin-2-ylidene)malonaldehyde and its new pyrazole derivatives. S. Kazemiesani, A. Afghan and M. M. Baradarani. 17th Iranian Conference of Organic Chemistry,13-15 October 2010, University of Mazandaran,Babolsar, Iran.          18- Synthesis of CaO Nanoparticles via Precipitation Method.  S. Meshkat, A. Afghan and O. Asefafshar. first national conference of nanoscience and nanotechnology, 16-18 Februrary 2011, University of paiam nour, Yazd , Iran. 19- Synthesis of The New Heterocyclic Compounds Using 2-(3,3-dimethyl-1H-pyrroloisoquinolin-2(3H)-ylidene)malonaldehydes. A. Afghan, A. Etemadi and S. Meshkat. 15th Iranian Chemistry Congress, 4-6 september, 2011, University of Hamadan, Hamadan, Iran.                                                                                                     20-  The Study of Cyclising Nucleophilic Addition to Azinium Systems.  A. Afghan, A. Etemadi and S. Meshkat. 15th Iranian Chemistry Congress, 4-6 september, 2011, University of Hamadan, Hamadan, Iran. 21- The study of synthesis of new heterocycles by use of malonaldehydes. M. Ghavidel and  A. Afghan, 15th Iranian Chemistry Congress, 4-6 september, 2011, University of Hamadan, Hamadan, Iran. 22- The Study of Synthesis of Imino and Pyrimido Inodelenines. S. Kazemisani and A. Afghan, 15th Iranian Chemistry Congress, 4-6 september, 2011, University of Hamadan, Hamadan, Iran. 23-  The Study of Synthesis of 2-(6-chloro-3,3,7-trimethylindolin-2-ylidene)malonaldehyde and its New Pyrazole Derivatives. S. Kazemisani and A. Afghan, 15th Iranian Chemistry Congress, 4-6 september, 2011, University of Hamadan, Hamadan, Iran. 24-  Diformylation of 4-chloro-2,3,3,7-tetramethyl-3H-indole by ……, M. Aliyari and A. Afghan, 15th Iranian Chemistry Congress, 4-6 september, 2011, University of Hamadan, Hamadan, Iran. 25- The novel synthesis of 5-(4,7-dichloro-3,3-dimethylindolin-2-ylidene)-2-oxo-2,5-dihydropyridine-3-carbonitrile. R. Mohammadnejadaghdam and A. Afghan, 15th Iranian Chemistry Congress, 4-6 september, 2011, University of Hamadan, Hamadan, Iran. 26-    New Method of Calcium Oxide Nano Powder Synthesis in Ethanol. Salar Meshkat and Arash Afghan, 3rd International Conference on UltraFine Grained and NanoStructured Materials, 2-4 November 2011, University of Tehran, Tehran, Iran. 27- Synthesis and Growth of Germanium Oxide Nani Particle in AOT Reversed Micelle. Salar Meshkat and Arash Afghan, 3rd International Conference on UltraFine Grained and NanoStructured Materials, 2-4 November 2011, University of Tehran, Tehran, Iran. 28-  The Study of Effect of Nano Basic Alumina as a Catalyst in Preparation of Semicarbazides in Solvent Free Condition. A. Afghan and S. Meshkat, 18th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 7-9 March 2012. University of Sist. & Baloohc. 29-  New method for reduction of nitrate by photocatalytic reduction in presence of a hole scavenger. Ahmad Etemadi and A. Afghan , 18th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 7-9 March 2012. University of Sist. & Baloohc. 30- The Study of Synthesis and Cyclising Reactions of 2-(4-Chloro-3,3-dimethyl-7-phenoxyindolin-2-ylidene)malonaldehyde. Laya Roohi, A. Afghan and Mehdi M. Baradarani. 18th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 7-9 March 2012. University of Sist. & Baloohc. 31-  Diformylation of 2,3,3,6,7-pentamethyl-3H-indole by Vilsmeier-Haack Reagent and Synthesis of 2-(1-(2,4-dimethylphenyl)-1H-pyrazol-4-yl)-3,3,6,7-tetramethyl indole. M. Rasolzadeh, A. Afghan and Mehdi M. Baradarani. 18th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 7-9 March 2012. University of Sist. & Baloohc. 32-   The Synthesis of 2-(3,3,6,7-tetramethyl indoline-2-ylidene) malonaldehyde and…. M. Rasoolzadeh, A. Afghan and Mehdi M. Baradarani. 21st Iranian Seminar of Organic Chemistry(21st ISOC), 13-15 March 2014, Ilam University, Ilam, Iran. 33- The Synthesis of 5-(3,3,6,7-tetramethyl-3H-indol-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one. M. Rasoolzadeh, A. Afghan and Mehdi M. Baradarani. 21st Iranian Seminar of Organic Chemistry(21st ISOC), 13-15 March 2014, Ilam University, Ilam, Iran. 34-  Reaction of 1-cycloalkylidene-2-arylhydrazines with Vilsmeier-Haack reagent: synthesis of 2-aryl cycloalka[c]pyrazole. Kobra Javadia, Laya Roohi, Arash Afghan and Mehdi M. Baradarani.  The 23nd Iranian Seminar of Organic Chemistry, 8-10 September 2015, University of Kurdistan, Sanandaj-Iran. 35- Effect of pH and template amounton synthesis and crystallization SAPO-34 nanostructured catalyst. M. Ghadiri, K. Mirza, M. Haghighi and A. Afghan. 17th Iranian Inorganic Conference, 3-5 Sept. 2015, Azarbaijan University, Tabriz, Iran. 36 – Preparation of novel composite of graphene oxide / ionic liquid/ acetone extracted porpolis and extracted propolis and its application in biosensors. H. Naeim, F. Kheiri, M. Sirousazar and A. Afghan. 4th National Conference of Iran Chemistry, Chemical Engineering and Nano, Petrogas Industrial and Mining Research Center, Tehran, Iran, 24-25 Azar 1395. 37. Ionic-Liquid-Assisted Synthesis of Metal Nanoparticle /Reduced Graphene Oxide Nanocomposite. H,Naeim;F, Kheyri;M, Sirousazar and A. Afghan; چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، تهران، مهرماه 96.   38. کاهش میزان تبخیر با استفاده از دولایههای پلیمری نوین، محمد دیوبند، رضا رفیعی و آرش افغان. چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، تهران، مهرماه 96.   39. سنتز نانوذرات تیتانیوم دی اکساید بر پایه زئولیت جهت حذف آفت کش های آلی فسفات دار. سعید محمدی، آرش افغان و محمد قدیری. پنجمین کنفرانس بین المللی نواری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی. بهمن ماه 96. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.   40. استفاده از دولایه های پلیمری برای کاهش میزان تبخیر آب در محیط های اسیدی. محمد دیوبند، رضا رفیعی، میر کریم رضوی و آرش افغان. پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی. بهمن ماه 96. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران 41. Synthesis and Characterization of Nanotitanosilicate with ZSM-5 Structure and Its Application for Removal of Methylene blue. Roya Kheirkhah, Arash Afghan and Mohammad Ghadiri. 4th Iranian Applied Chemistry Conference, 23-25 July 2019, Urmia University, Urmia, Iran. 42.  Synthesis and Characterization of Polyvinyl Alcohol grafted Cloisite 20A Nanocomposite. Shima Mohammadlou, Arash Afghan and Mohammad Sirousazar, 4th Iranian Applied Chemistry Conference, 23-25 July 2019, Urmia University, Urmia, Iran. 43.  Removal of Tannic Acid from Aqueous Solutions Using Adsorbent Based on Polyaniline/Clinoptilolite Nanocomposite, Ramin Heidari, Arash Afghan, Reza Rafiee and Mohammad Ghadirid. 4th Iranian Applied Chemistry Conference, 23-25 July 2019, Urmia University, Urmia, Iran.   44.     Green Synthesis of Palladium Nanoparticles and Their Catalytic Performance in Acyl Free Sonogashira Coupling. Laia Roohi and Arash Afghan, 27th Iranian Conference on Organic Chemistry, 21-23 Aug. 2019. Urmia University, Urmia, Iran. توانمندی ها: آشنایی و تسلط بر نرم افزار های تخصصی Chembiooffice، ISIS Draw، Hyperchem و Gaussian , Materials Studio آشنایی و تسلط بر دستگاه های FT-NMR و FT-IR. آشنایی با تکنیک های NMR دو بعدی ( COSY، HETCOR، HMBC و HMQC) و توانایی تفسیر طیف های مربوطه. راهنمایی و مشاوره­ی پایان نامه های کارشناسی ارشد / دکترای تخصصی مطالعه سنتز هتروسیکل های جدید با استفاده از 2-(4و6-دی کلرو-3و3-دی متیل ایندولین-2-ایلیدن) مالونالدهید. دانشجو: مهدی قویدل. استاد راهنما. شهریور 91 . دانشگاه پیام نور تبریز فرمیل دار کردن مشتقات 2و3و3- تری متیل – H3 – ایندول ها با استفاده از معرف ویلسمایر. دانشجو: لعیا روحی. استاد مشاور. مهرماه 91 . دانشگاه ارومیه. مطالعه سنتز هتروسیکل های جدید با استفاده از 2-(4-کلرو-3و3و7-تری متیل ایندولین-2-ایلیدن)مالونالدهید. دانشجو: مریم علیاری. استاد مشاور. شهریور 90. دانشگاه ارومیه مطالعه سنتز هتروسیکل های جدید بااستفده از 7-برومو-4و5و5-تری متیل-4و5-دی­هیدروپیرولو..... دانشجو: علی آقای لطف و عطا. استاد مشاور. شهریور92. دانشگاه ارومیه سنتز 2-(3و3و6و7-تترامتیل ایندولین -2- ایلیدن)مالونالدهید و مطالعه¬ی واکنش¬های حلقه¬زایی آن برای سنتز ترکیبات هتروسیکل جدید. دانشجو: منیره رسول زاده. استاد مشاور. دانشگاه ارومیه. دی ماه 91. مطالعه سنتز و واکنش های حلقه زایی 2-(4و7-دی کلرو-3و3-دی متیل ایندولین-2-ایلیدن). دانشجو: راضیه محمدنژاد اقدم. استاد مشاور. دیماه 90. دانشگاه ارومیه. تهیه نانو آلیاژ پلیمری رسانا برپایه پلی آنیلین و پلی (گلیسیدیل متاکریلات – مالئیک انیدرید) سولفونه شده. دانشجو: مجید سیدی رودبارکی. استاد راهنما. مرداد 94. دانشگاه صنعتی ارومیه. بهینه­سازی بازیابی اتان در واحد بازیابی اتان پالایشگاه گاز ایلام با استفاده از نرم افزار ASPEN HYSIS. دانشجو: ستار خدابخش. استاد راهنما. دانشگاه آزاداسلامی واحد اهر. شهریور 92. تهیه کاتالیست­های نانوساختاربرای فرایند تبدیل متانول به الفینهای سبک. دانشجو: خدیجه میرزا. استاد مشاور. بهمن 94. دانشگاه صنعتی ارومیه. مطالعه­ی سنتز و تحلیل طیف های یک و دوبعدی رزونانس مغناطیسی هسته ترکیبات اسپیرو. دانشجو: رضا همتی.استاد راهنما: آرش افغان. بهمن 94. دانشگاه ارومیه. واکنش 1- سیکلوآلکیلیدن 2-آریل هیدرازینها با واکنشگر ویلسمایر – هاک: سنتز 2-آریل سیکلوآلکا[c] پیرازولها. دانشجو: کبری جوادی. استاد راهنما. بهمن 94. دانشگاه ارومیه ساخت زیست حسگر بدون آنزیمی. دانشجو: هاله نعیم، استاد مشاور، اسفند 95، دانشگاه صنعتی ارومیه. تهیه نانو کامپوزیت مقاوم در برابر شعله بر پایه پلی پروپیلن. دانشجو: معصومه حسین آباد، استاد راهنما، مهر 96، دانشگاه صنعتی ارومیه. ساخت و تعیین مشخصات فیلمهای دولایه پلیمری به منظور کاهش میزان تبخیر. دانشجو: محمد دیوبند، استاد مشاور، مهر96، دانشگاه صنعتی ارومیه. حذف آفت کش های آلی فسفات دار با استفاده از خاصیت فوتوکاتالیستی نانو ذرات تیتانیوم دی اکساید بر پایه زئولیت. دانشجو: سعید محمدی. استاد راهنما، اسفند 96. سنتز و شناسایی نانو زئولیتها و استفاده از آنها برای جذف آلاینده متیلن آبی از آبهای آلوده. دانشجو: رویا خیرخواه. استاد راهنما، اسفند 96. ارزیابی آلودگی هی ناشی از آرسنیک موجود در آب خروجی معدن طلای زرشوران و بررسی راه کارهای زیست سازگار کاهش. دانشجو: هادی بخشی نژاد. استاد راهنما، مرداد 97. حذف آلاینده تانیک اسید از محیط آبی با استفاده از نانوکامپوزیت های پلیمری جاذب بر پایه پلی آنیلین. دانشجو: رامین حیدری. استاد راهنما، شهریور 97. سنتز و شناسایی نانوکامپوزیتهای پلی وینیل الکل گرفت شده به خاک رس. دانشجو: شیما محمدلو، استادراهنما، شهریور 98. شبیه سازی فرایند اکسیداسیون فنتون برای حذف کریستال وایولت با استفاده از اهن بارگزاری شده در ZSM-5. دانشجو: سارا مدرسی مطلق. استاد مشاور، آبان 98. طرحهای تحقیقاتی : "سنتز پیرازولو ]3و4- b  [کینولینها" , تاریخ شروع: فروردین 80  , تاریخ خاتمه: بهمن 82  ( همکار طرح )   "فرمیلاسیون مشتقات H3- پیرولوایزوکینولین با استفاده از معرف ویلسمایر و تبدیل آنها به ترکیبات هتروسیکل جدید" ، تاریخ خاتمه: فروردین 91 افتخارات علمی ومسئولیتهای دانشگاهی : 1- مدیر امور آموزشی دانشگاه صنعتی ارومیه (مهر ماه 91 تا شهریور 97 ) 2- سرپرست دانشکده انرژی­های تجدیدپذیر ( دیماه 98 – تا کنون) 2- سرپرست راه اندازی دانشکده انرژیهای تجدیدپذیر ( اردیبهشت 98- دیماه 98) 3- مدیر گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اورمیه ( آبان 89 - مهرماه 91) 4- عضو کمیته انضباطی بدوی دانشگاه ( 1392 – آبان 98) 5- عضو شورای بررسی مواردخاص دانشگاه  ( مهر 91 – مرداد 98) 6- عضو شورای بررسی مواردخاص استانی  ( 92 – مرداد 98) 6- عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی ( 13/6/92- 13/6/93) 7- عضو شورای دانشگاه ( آبان 89 – شهریور 97) و ( اردیبهشت 98 تا کنون) 8- عضو هیات امنا و هیات مدیره صندوق رفاه اعضای هیات علمی 9- عضو هیات مدیره شورای صنفی اعضای هیات علمی ( دوره اول و دوم) 10- عضو شورای نظارت بر تشکل های دانشگاهی 11- عضو انجمن شیمی ایران 12- مسئول راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه شیمی آلی دانشگاه صنعتی اورمیه 13- مسئول راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه شیمی فیزیک دانشگاه صنعتی اورمیه 14- مسئول راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه شیمی نفت دانشگاه صنعتی اورمیه 15- عضو هیات امنا و هیئت مدیره صندوق رفاه اعضای هیات علمی ( شهریور 90 تا 93 – شهریور93 تا کنون) 16- دانشجوی رتبه اول دوره کارشناسی شیمی محض ورودی 75 دانشگاه اورمیه 17- دانشجوی رتبه اول دوره کارشناسی ارشد شیمی آلی ورودی 79 دانشگاه اورمیه 18- رتبه اول آزمون امتحان جامع دکتری 19- همکار حق التدریسی ( بهمن 86 – دیماه 88) وعضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اورمیه ( دی ماه 88 تا کنون) سابقه تدریس در: دانشگاه سراسری اورمیه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اورمیه  – مرکز آموزشهای فراگیر – جهاد دانشگاهی دروس تدریسی: شیمی عمومی - شیمی آلی 1 و2و3 – سنتز ترکیبات آلی – شیمی فیزیک آلی – شیمی هتروسیکل – شیمی دارویی-  طیف سنجی ترکیبات آلی بهمراه آزمایشگاههای مربوطه - شیمی پلیمر- شیمی محیط زیست – نانوشیمی.    

دانشکده مهندسی شیمی Chemical Engineering Department
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4227