بایگانی بخش شرح وظایف

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

وظایف و اختیارات

مدیریت طرح و برنامه انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه با هماهنگی معاونت اداری و پشتیبانی. همکاری با مدیران و رؤسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه. جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد. تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه. ابلاغ بودجه مصوب هریک از واحدها )درصورت نیاز( و نظارت بر حسن اجرای آن از طریق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها. دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی. نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای برحسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای بودجه واحدها. بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیتهای جاری و عمرانی. تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتها و نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی درمدیریت دانشگاه بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه. انجام بررسی های سازمانی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری معاونت اداری و پشتیبانی. مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه. برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره وری. تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی( و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط. برقراری ارتباط با کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه. تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیأت امناء. بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها. مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان مزبور. مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان. تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل. شرکت فعال در شوراها ، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط. برنامه ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تأمین اعتبار عمرانی مورد نیاز. همکاری با معاونت اداری و پشتیبانی در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاوره و پیمانکار برای طرحهای عمرانی. تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه و تأمین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالی. نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی دانشگاه. بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرحهای عمرانی. اجرای طرحهای امانی و مورد نیاز دانشگاه. برنامه ریزی و تأمین لوازم و مصالح مورد نیاز طرحهای عمرانی. نظارت بر اجرای طرحهای ساختمانی و تأسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان های واحد های مختلف دانشگاه. پیشنهاد بودجه های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه کشور. تهیه نقشه طرحهای عمرانی دانشگاه . جمع آوری اطلاعات لازم برای تنظیم بودجه طرحهای عمرانی دانشگاه. بررسی طرحهای عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران با توجه به اولو یتها، امکانات و اعتبارات مصوب براساس بخشنامه ها و دستورالعملهای مصوب و پیگیری بودجه پروژه های عمرانی تا مرحله نهایی. انجام سایر امور محوله از طرف رئیس دانشگاه.


کد پستی : 17165-57166

صندوق پستی : 419-57155

فکس : 04431980251

ارتباط مستقیم با ریاست :

ملاقات حضوری :دوشنبه ها 10 الی 12

ایمیل رئیس دانشگاه : po@uut.ac.ir

آدرس : آذربایجان غربی، ارومیه، ابتدای جاده بند، بالاتر از گلشهر 2

کانال اطلاع رسانی رسمی دانشگاه : @daneshgah_uut

پست الکترونیکی : info@uut.ac.ir

پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology