بایگانی بخش صفحه شخصی کامران قاسم زاده

img_yw_news
سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳ -

هیئت علمی: کامران قاسم زاده

CURRICULUM VITE (CV) 2019/03/20     Personal Information:   Kamran   Name: Ghasemzadeh   Surname: 12 June, 1983   Date of Birth: Tabriz, East Azerbaijan, Iran   Place of Birth:             Academic position: Associate Professor, Chemical engineering PhD, Director of UUT research center, Urmia University of Technology, Urmia, Iran   Office address: Chemical Engineering Department, Renewable Energies Faculty, Urmia University of Technology, Urmia, West Azerbaijan, Iran. P.O. Box: 57155-419 Tel: +98 4431980282 Mobile: +989143888435 ­Fax: +98 4431980251 Email: Kamran.ghasemzadehgmail.com            Kamran.ghasemzadehuut.ac.ir           Education: 2002-2006: B.Sc., Petrochemical Engineering, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran. Thesis: Production of Petroleum Coke by Experimental Method. 2007-2009: M.Sc., Process Engineering, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran. Thesis: Modeling & Simulation of Spray Dryers Using CFD Method. 2009-2014: Ph.D., Chemical Engineering, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran. Thesis: Preparation of Nanostructure Silica Membranes and their performance in Membrane Reactors for Hydrogen Production in Methanol Steam Reforming.   Professional Experience: 2005-Date: Work learning period in Urmia petrochemical company (Urmia, Iran). 2008-Date: Quality control management in Atashsou Company (Tabriz, Iran). 2010-Date: Research works in the Nanostructure Material Research Center (NMRC), Sahand University of Technology, Tabriz, Iran. 2012-2013: Passing the Research opportunity period in ITM institute of Italy for 6 month.  2014-Date: Academic staff in chemical engineering faculty, Urmia University of Technology, Urmia, Iran. 2016-2018: Head of chemical engineering faculty, Urmia University of Technology, Urmia, Iran. 2018-Date: Director of main research center, Urmia University of Technology, Urmia, Iran   Teaching Experience: Unit Operation (2010-2016) Process Control: (2011-2016) Energy & Mass balance (2009-Date) Chemistry (2009) Heat transfer experimental (2010-2012) Unit operations experimental (2009-2011) Chemistry& physics experimental (2009-2010) Multicomponent distillation (2013-Date) Fluid mechanics (2013-Date) Thermodynamic (2013-2016) Advance fluid mechanics (2014-Dtae) Principle of process engineering (2015-Date) Membrane processes (2015-Date) Research experiences: Reviewing many ISI papers and conference papers: (2011-Date) Cooperation in various research projects by Sahand University of Technology (2012-Date).   Cooperation in several research projects with ITM of Italy (2013-Date).   Scientific secretary of two various national conferences about chemical engineering field in Iran. Director of UUT research center, Urmia university of technology, Urmia, Iran          (2018-Date) Software's skill: System and Office: Windows, Office Program, Auto Cad, 3D MAX Chemical Engineering: Aspen Hysys, Aspen plus, Gambit, Fluent, COMSOL Multiphysics, Matlab Memberships: 2015-Date: Editorial board of International Journal of membrane science and technology. 2015- Date: Scientific committee of 2th national membrane conference. 2015-Date:  Scientific committee of 12th international membrane science and technology conference 2011-Date: Chemical Engineering Faculty, Urmia University of Technology, Academic Staff. 2007-Date: Iranian Association of Chemical Engineers, IAChE, Member. 2007-2009: Special Talent Center, Sahand University of Technology. 2015-Date: Editorial board of international journal membrane science and technology 2017-Date: Secretary of 5th International conference on recent innovations of chemistry and chemical engineering. 2018-Date: Guest editor for special issue of “Hydrogen Generation from Renewable Sources via Membrane Reactor Technology” in membranes journal.   Research Interests: Study of membranes processes in gas separation and water/wastewater treatment Preparation of inorganic and hybrid membranes, and specially evaluation of their performances in various separation processes. Modeling and Simulation of Separation Processes. Study on membrane reactor processes Study on water and wastewater treatment by membrane technologies such as RO, ED and MBR. Risk assessment in separation processes Research Projects Pervious Projects: Production of petroleum coke by experimental method. Modeling and simulation spray dryer for salt production using CFD method. Modeling and optimization of spreading pollution in an industrial area. Modeling of hollow fiber membrane using CFD method in hemodialysis setup. Fabrication of silica membranes for hydrogen separation. Design and fabrication of silica membrane reactor set up for hydrogen production. Current Projects: Modeling and simulation porous membranes and MRs by CFD methods. Modeling and simulation membranes and MRs by ANN methods. Preparation of silica membranes and investigation of their performance in membrane reactors for hydrogen production in methanol steam reforming. Hydrogen production using MRs during reforming processes. Hydrogen production using solar MR in water decomposition. NOx, COx and water decomposition using MR system.   Performance evaluation of silica membrane in gas purification. Preparation of graphene membrane for gas separation. Preparation of Mixed matrix membranes for CO2 capturing. Fabrication of graphene oxide (GO) membrane for water treatment. Fabrication of silica membrane for water treatment.    Optimized design of RO set up for gray water treatment. CFD modeling of ED technology for desalination process CFD modeling of MBR technology in wastewater treatment Awards: Obtained the first rank with 18.95/20 mark (A grade) in MSc. Taking scholarship from research and science ministry of Iran for PhD in 2010. Membership in special talent center, Sahand University of Technology, Iran. Educated in PhD by perfect degree (Total average is 19.20/20) from Sahand University of Technology. Nominated as first researcher in province of West Azerbayjan, Urmia, Iran (2018).   Peer review scientific (ISI) and conference papers [1] R. Zeynali, K. Ghasemzadeh, A. Iulianelli, A. Basile, Experimental evaluation of Graphene Oxide/TiO2-Alumina nanocomposite membranes performance for hydrogen separation, International Journal of Hydrogen Energy, In press. [2] A. Behrooz Sarand, B. Soltan Alizadeh, K. Ghasemzadeh, Reactor Rearrangement of an Industrial  Ethylbenzene Production Unit, Gas Processing journal, In press. [3] K. Ghasemzadeh, M. Ghahremani, T.Y. Amiri, A. Basile, Performance evaluation of            Pd-Ag membrane reactor in glycerol steam reforming process: Development of the CFD model, International Journal of Hydrogen Energy, 44 (2019) 1000-1009. [4] R. Zeynali, K. Ghasemzadeh, A. Behrooz Sarand, F. Kheiri, A. Basile, Performance evaluation of graphene oxide (GO) nanocomposite membrane for hydrogen separation: Effect of dip coating sol concentration, Journal of separation and purification technology, 200 (2018) 169-176. [5] A. Iulianelli, K. Ghasemzadeh, A. Basile, Progress in Methanol Steam Reforming Modelling via Membrane Reactors Technology, Membranes, Membranes, 8 (2018) 65-87. [6] K Ghasemzadeh, M Khosravi, SMS Tilebon, A Aghaeinejad-Meybodi, A.Basile, Theoretical evaluation of PdAg membrane reactor performance during biomass steam gasification for hydrogen production using CFD method, International Journal of Hydrogen Energy, 43 (2018) 11719-11730. [7] K. Ghasemzadeh, A. Aghaeinejad Meybodi, A. Basile, Hydrogen Production as a Green Fuel in Silica Membrane Reactor: Experimental analysis and Artificial Neural Network Modeling, Fuel, 200 (2018) 114-124.   [8] R. Zeynali, K. Ghasemzadeh, A. Behrooz Sarand, F. Kheiri, A. Basile, Experimental Study on Graphene-Based Nanocomposite Membrane for Hydrogen Purification: Effects of Temperature and Pressure, Catalysis today, in press, 2018. [9] K. Ghasemzadeh, F. Ahmadnejad, A. Aghaeinejad Meybodi, A. Basile, Hydrogen Production by a Pd-Ag Membrane Reactor during Glycerol Steam Reforming: ANN Modeling Study, International Journal of Hydrogen Energy, 43 (2018) 7022-7030. [10] K. Ghasemzadeh, R. Zeynali, F. Bahadori, A. Basile, CFD analysis of Pd-Ag membrane reactor performance during ethylbenzene dehydrogenation process, International Journal of Hydrogen Energy, 43 (2018) 7675-7683. [11] K. Ghasemzadeh, A. Aghaeinejad-Meybodi, A. Iulianelli, A. Basile, Theoretical Performance Evaluation of Inorganic (Non Pd-Based) Membranes for Hydrogen, Separation, Journal of Membrane Science & Research, 4 (2018) 198-203. [12] M Jafari; S.Ashtab, A. Behrooz sarand, K. Ghasemzadeh, D. A Wood , Plant-wide Simulation of an Integrated Zero-Emission Process to ‎Convert Flare Gas to Gasoline, Gas processing journal, 6 (2018) 1-20. [13] R. Zeynali, K. Ghasemzadeh, A. Behrooz sarand, Modeling of GO membrane performance for hydrogen separation using CFD method, Modeling in Engineering, in press, 2018. [14] K. Ghasemzadeh, A. Aghaeinejad-Meybodi, Modeling and simulation of gas separation processes using OLM method, Chemistry and chemical engineering journal, in press, 2018.  [15] K. Ghasemzadeh, R. Zeynali, A. Basile, A. Iulianelli, CFD analysis of a hybrid sorption-enhanced membrane reactor for hydrogen production during WGS reaction, International journal of hydrogen energy, 42 (2017) 26914-26923. [16] K. Ghasemzadeh , M. Jafari , A. Basile, Theoritical study of various configurations of membrane processes  for olefins separation, International Journal of Membrane Science and Technology, article in press, 2017. [17] K. Ghasemzadeh, M. Ghahremani, A. Shahabi, R. Zeynali, CFD study on hydrogen production during sorption-enhanced glycerol steam reforming, International Journal of Advanced Biotechnology and Research, 7 (2016)1003-1008. [18] K. Ghasemzadeh, A. Pourgholi, R. Zeynali, A. Shahabi, Investigation of palladium membrane reactor performance during cyclohexane dehydrogenation using CFD method, International Journal of Advanced Biotechnology and Research, 7 (2016)1009-1012. [19] K. Ghasemzadeh, M. Mohammad Alinejad, M. Ghahremani, R.Zeynali, A. Pourgholi, Theoretical Study of Palladium Membrane Reactor Performance during Propane Dehydrogenation Process using CFD Method, Indonesian journal of chemistry, article in press, 2016. [20] F. Bahadori, A. Azizi, K. Ghasemzadeh, Reduction of Catalyst Deactivation Effects on Styrene Monomer Production in Multistage Radial Fixed Bed Reactor, Journal of flow chemistry, 6 (2016) 315-322. [21] R. Tabe, F. Ghalichi, S. Hossainpour, K. Ghasemzadeh, Laminar-to-turbulence and relaminarization zones detection by simulation of low Reynolds number turbulent blood flow in large stenosed arteries, Bio-Medical Materials and Engineering 27 (2016) 119–129. [22] K. Ghasemzadeh, R. Zeynali, A. Basile, Theoretical Study of Hydrogen Production using Inorganic Membrane Reactors during WGS Reaction, International journal of hydrogen energy, 41 (2016) 8696-8705. [23] K. Ghasemzadeh, E. Andalib, A. Basile. Evaluation of dense Pd-Ag membrane reactor performance during methanol steam reforming in comparison with autothermal reforming using CFD analysis, International journal of hydrogen energy, 41 (2016), 8745-8754. [24] K. Ghasemzadeh, M. Jafari, A. A. Babalou, Performance investigation of membrane process in natural gas sweeting by membrane process: modeling study, Journal of chemical product and process modeling, 11 (2016) 23-28. [25] K. Ghasemzadeh, E. Andalib, A. Basile, Modelling study of palladium membrane reactor performance during methane steam reforming using CFD method, Journal of chemical product and process modeling, 11 (2016) 17-21. [26] K. Ghasemzadeh, R. Zeynali, F. Ahmadnejad, , A.A. Babalou, A. Basile, Investigation of palladium membrane reactor performance during ethanol  steam reforming using CFD method, Journal of chemical product and process modeling, 11 (2016) 51-56. [27] A. Aghaeinejad-Meybodi, K. Ghasemzadeh, A.A. Babalou, A. Basile, Theoritical analysis of Butane Isomers sepration using various membrane process configurations, International Journal of Membrane Science and Technology, article in press, 2015. [28] K. Ghasemzadeh, A. A. Meybodi, M. J. Vaezi, A. Gholizadeh, M. A. Abdi,                        A. A. Babaluo, M. Haghighi, A. Basile, Hydrogen Production via Silica Membrane Reactor during Methanol, Steam Reforming Process: Experimental Study. RSC advances, 5 (2015) 95823–95832. [29] F. Assa, A. A. Babaluo, K. Ghasemzadeh, M. A. Abdi, D. Kahforoushan, A. Jabbari, and M. J. Vaezi,  Synthesis and Performance of Nanostructure Templated Silica Membranes Surface-modified by Two Different Procedures,  Chem. Biochem. Eng. Q., 29 (2015) 417–427. [30] A. Aghaeinejad-Meybodi, K. Ghasemzadeh, A.A. Babaluo, A. Basile, Modeling study of silica membrane performance for hydrogen production, Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering , 10 (2015) 781-790. [31] K. Ghasemzadeh, P. Morrone, A.A. Babalou, A. Basile, A simulation study on methanol steam reforming in the silica membrane reactor for hydrogen production, International journal of hydrogen energy, 40 (2015) 3909-3918. [32] K. Ghasemzadeh, P. Morrone, S. Liguori, A.A. Babaluo, A. Basile


کد پستی : 17165-57166

صندوق پستی : 419-57155

فکس : 04431980251

ارتباط مستقیم با ریاست : po@uut.ac.ir

پست الکترونیکی : info@uut.ac.ir

آدرس : آذربایجان غربی، ارومیه، ابتدای جاده بند، بالاتر از گلشهر 2

کانال اطلاع رسانی رسمی دانشگاه : @daneshgah_uut

پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology