رزومه

PERSONAL INFORMATION 
Name: Shiva
Family Name: Salem
Faculty: Chemical Engineering
Email: s.salemche.uut.ac.ir

DEGREES 

Doctor of Philosophy in Chemical Engineering (course and research)
Iran University of Science and Technology 
Master of Sciences in Chemical Engineering (course and research)
Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
Bachelor of Sciences in Chemical Engineering
Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

RESEARCH  INTERESTS

           Synthesis and characterization of nano-inorganic advanced materials
           Synthesis of semiconductors in combination with carbonous materials
           Application of nano-structured materials in the fields of:
                           - Development of innovative photocatalysts
                           - Portable and waste water purification
                           - Development of sustainable energy systems


PUBLICATIONS

Journal Publication

Industrial performance, reusability and mechanical reliability of mesoporous gamma alumina packed bed fabricated through boehmite extrusion for removal of reactive dyes from textile wastewaters, Journal of Hazardous Materials (۲۰۲۲) ۱۲۸-۲۵۹.

Management of solid waste after used motor oil recovery via production of zeolite A, Environmental Science and Pollution Research (۲۰۲۲) ۱-۱۳.

Solar treatment of sewage discharged from industrial estate for reduction of chemical oxygen demand over Degussa P-۲۵ titania, Chemosphere (۲۰۲۱) ۱۲۹۱۲۳.

Removal of chemical oxygen demand from industrial estate sewage over hybridized anatase-graphene oxide-carbon nanotubes nanocomposite under solar irradiation, Process Safety and Environmental Protection (۲۰۲۱) ۵۸۱-۵۹۰.

Sol-gel and hydrothermal technical ability in synthesis of magnetic anatase-graphene oxide nanocomposite with excellent photoactivity, Materials Science and Engineering: B ۲۶۸ (۲۰۲۱) ۱۱۵۱۲۲.

Couple of graphene oxide and functionalized carbon nanotubes for dye degradation enhancement of anatase under visible light and solar irradiation, Environmental Science and Pollution Research (۲۰۲۱) ۱-۱۴.

Potential of fusion technique in production of mesoporous zeolite A powder from poor kaolin through modification by boehmite: Effect of clay mineralogy on particle morphology, Advanced Powder Technology ۳۲ (۲۰۲۱) ۲۴۲۳-۲۴۳۲.

Production of mesoporous and thermally stable silica powder from low grade kaolin based on eco-friendly template free route via acidification of appropriate zeolite compound for removal of cationic dye from, Sustainable Chemistry and Pharmacy ۱۹ (۲۰۲۱) ۱۰۰۳۶۶.

Characterization of phase transformation from low grade kaolin to zeolite LTA in fusion technique: Focus on quartz melting and crystallization in presence of NaAlO۲, Materials Chemistry and Physics ۲۵۸ (۲۰۲۱) ۱۲۳۸۹۲.

Photoactivity of magnesium aluminate under solar irradiation for treatment of wastewater contaminated by methylene blue: Effect of self-combustion factors on spinel characteristics, Solar Energy Materials and Solar Cells ۲۱۸ (۲۰۲۰) ۱۱۰۷۷۳.

Evaluation of packed bed photoreactor performance in photocatalytic treatment of wastewater by solar irradiation: A novel strategy for immobilization of nano-sized anatase-graphene oxide composite on extruded rod like metakaolin support, Solar Energy, ۲۰۵ (۲۰۲۰), ۱۲-۲۱.

Decoration of anatase-graphene nanocomposites on extruded nano-porous mullite based support for dye degradation under solar irradiation in a dynamic system: Photocatalytic activity and mechanical characterization, Microporous and Mesoporous Materials, ۳۰۵ (۲۰۲۱) ۱۱۰۷۷۳.

Extraction of nano‐porous silica from hydrosodalite produced via modification of low‐grade kaolin for removal of methylene blue from wastewater, Journal of Chemical Technology & Biotechnology, Accepted (۲۰۲۰)

Nano-porous hydrosodalite fabrication via hydrothermal modification of processed kaolin by boehmite: Aluminum source effect on physico-chemical characteristics of product, Advanced Powder Technology, ۳۱(۲۰۲۰), ۲۳۷۹-۲۳۸۴.

Application of solid waste of ductile cast iron industry for treatment of wastewater contaminated by reactive blue dye via appropriate nano-porous magnesium oxide, Environmental Pollution, ۲۵۶(۲۰۲۰), ۱۱۳۴۵۴.

Efficient photocatalytic methylene blue degradation by Fe۳O۴TiO۲ core/shell linked to graphene by aminopropyltrimethoxysilane., Environmental Science and Polution Research, ۲۶ (۲۰۱۹) ۲۵۳۵۹.

Microwave-assisted for clean and rapid fabrication of highly efficient magnetically separable activated carbon from agriculture shells for low grade industrial corn syrup decoloration: A novel strategy for impregnation of ternary catalytic composite, Food and Bioproducts Processing, ۱۱۶ (۲۰۱۹), ۷۸-۸۸.

Efficient removal of contaminants from waste lubricant oil by nano-porous bentonite produced via microwave-assisted rapid activation: process identifications and optimization, Environmental Science and Polution Research, ۲۶ (۲۰۱۹), ۲۵۳۵۹.

Clean and new strategy for catalytic conversion of agriculture waste shells to activated carbon via microwave-assisted impregnation: Applied and eco-friendly aspect for decoloration of industrial corn syrup and process identifications, Journal of Environmental Chemical Engineering, ۷ (۲۰۱۹) ۱۰۳۱۶۱.

 

Technical aspect for oxidation of magnesium nitrates to manufacture nano-and micro-sized MgAl۲O۴ spinel by combustion method, Journal of Advanced Ceramics, ۶ (۲۰۱۷) ۱۸۷-۱۹۵.
 

​Facil and rapid auto-combustion synthesis of nano-porous Al۲O۳ by application of hexamethylenetetramine in fuel composition, Journal of Physics and Chemistry of Solids, ۱۱۷ (۲۰۱۸) ۸۶-۹۳.

Management of adsorbent content in waste motor oil regeneration by spectrophotometrical study and effective acidification in production of nano-porous clay, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, ۲۰۲ (۲۰۱۸) ۲۱۴-۲۲۲.

Optimizing adsorption of blue pigment from wastewater by nano-porous modified Na-bentonite using spectrophotometry based on response surface method, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, ۱۹۳ (۲۰۱۸) ۵۴-۶۲.

A novel design for clean and economical manufacturing new nano-porous zeolite based adsorbent by alkali cement kiln dust for lead uptake from wastewater, Journal of Cleaner Production ۱۴۳ (۲۰۱۷) ۴۴۰-۴۵۱.

A novel method for the clean synthesis of nanosized cobalt based blue pigments, RSC Advances, ۷ (۲۰۱۷) ۲۹۸۹۹-۲۹۹۰۹.

Estimation of optimal physico-chemical characteristics of nano-sized inorganic blue pigment by combined artificial neuralnetwork and response surface methodology”, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems ۱۵۹ (۲۰۱۶) ۸۰-۸۸.

Facile decoration of TiO۲ nanoparticles on graphene for solar degradation of organic dye”, Solid State Sciences ۶۱ (۲۰۱۶) ۱۳۱-۱۳۵.

Phase formation of nano-sized metal aluminates using divalent cations (Mg, Co and Zn) by autoignition technique, Ceramics International, ۴۲ (۲۰۱۶) ۱۱۴۰-۱۱۴۹.

Photocatalytic activity enhancement of anatase-graphene nanocomposite for methylene removal: degradation and kinetics” Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, ۱۶۷, (۲۰۱۶) ۴۱-۴۹.

Effect of glycine-starch mixing ratio on the structural characteristics of MgAl۲O۴ nano-particles synthesized by sol-gel combustion”, Particuology, ۲۴ (۲۰۱۶) ۱۰۸-۱۱۲.

Effect of fuel content on formation of zinc aluminate nano and micro-particles synthesised by high rate sol–gel autoignition of glycine-nitrates, Chemical Papers, ۷۰ (۲۰۱۶) ۳۵۶-۳۶۴.

Optimal TiO۲-graphene oxide nanocomposite for photocatalytic activity under sunlight condition: synthesis, characterization and kinetics, International Journal of Chemical Kinetics, Accepted, (۲۰۱۶).

Preparation and characterization of nano porous bentonite for regeneration of semi treated waste engine oil: Applied aspects for enhanced recovery, Chemical Engineering Journal, ۲۶۰ (۲۰۱۵) ۳۶۸–۳۷۶.

Application of autoignition technique for synthesis of magnesium aluminate spinel in nano scale: Influence of starting solution pH on physico-chemical characteristics of particles, Materials Chemistry and Physics, ۱۵۵ (۲۰۱۵) ۵۹-۶۶.

Reliability and fracture statistics of highly vitrified ceramics: Effect of technical factors on strength distribution, Construction and Building Materials, ۱۰۱ (۲۰۱۵) ۱۰۹۷–۱۱۰۴.

Rapid combustion synthesis of pure nano-crystalline gahnite: Effect of solution pH on powder characteristics, Thermochimica Acta, ۶۰۹ (۲۰۱۵) ۷۵-۸۱.

Relationship between gel rheology and specific surface area of nano-sized CoAl۲O۴ powder manufactured by autoignition technique, Materials Letter, ۱۳۹ (۲۰۱۵) ۴۹۸-۵۰۰.

Application of Iranian nano-porous Ca-bentonite for recovery of waste lubricant oil by distillation and adsorption techniques, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, ۲۳ (۲۰۱۵) ۱۵۴– ۱۶۲.

Cobalt-aluminate nano pigment synthesized by combustion method: effect of calcination temperature on the colour behaviour, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, ۲۰ (۲۰۱۴) ۸۱۸-۸۲۳.

Shrinkage prediction during non-isothermal sintering in the presence liquid phase: New kinetic model, Part II, Thermochimica Acta, ۵۷۵ (۲۰۱۴) ۳۲۲-۳۳۰.

Effects of technical factors on dimensional stability of porcelain stoneware body during sintering process: Isothermal kinetic study, Part II Thermochimica Acta, ۵۹۸ (۲۰۱۴) ۸۲-۹۰.

Characterizing ceramic glaze melting behaviour containing nano-sized cobalt-aluminate pigment by hot stage microscopy, Thermochimica Acta, ۵۲۱ (۲۰۱۱) ۱۹۱– ۱۹۶.

CoAl۲O۴ nano pigment obtained by combustion synthesis, International Applied Ceramic Technology, ۲۹ (۲۰۱۱) ۱-۱۱.

Evaluation of two different methods to synthesize cobalt-aluminate spinel, Ceramic Processing Research, ۱۲ (۲۰۱۱) ۶۷۷-۶۸۱.

Effect of synthesis condition of cobalt-aluminate powder on melting behavior of transparent glaze, Journal of Ceramic Science and Technology, ۲ (۲۰۱۱)۱۶۹-۱۷۸.

Simultaneous influence of Microsilica and Limestone powder on properties of portland cement paste, Ceramics – Silikáty, ۵۴ (۲۰۱۰) ۶۵-۷۱.

Composite cement producing by means of Portland cement, limestone and one or more natural or artificial pozzolans with high percentages of replacement and with no loss in compressive strengths compared to plain cement”, Iranian patent registration organization, No. ۳۶۱۶۹, ۲۰۰۶.

Book Chapter

Mechanisms of Momentum Transport in Viscous Flow Sintering, INTECH, ISBN: ۹۷۸-۹۵۳-۵۱-۰۹۷۴-۷, May ۰۳, ۲۰۱۳.
Structure, Synthesis and Environmental Applications of Nano­S-ized Hydroxyapatite, NOVA SCIENCE, ISBN: ۹۷۸­۱­۶۳۴۸۴­۶۲۹­۵, ۲۰۱۶.

Conference papers

A. Salem, Sh. Salem, A. A. Babaei, “Feasibility Iranian nano-porous bentonite powder for removal of contamination from waste lubricant oil”, Asian Nano Forum Conference, Iran ۲۰۱۵.
Y. Nazari, Sh. Salem, Magnetization of TiO۲/Reduced Graphene Oxide Nano Photocatalyst, ۶th International Conference on Environment, Chemistry and Biology (ICECB ۲۰۱۷), Australia ۲۰۱۷.
Sh. Salem, A. Motevalian, “The low temperature synthesis of nanocrystalline MgAl۲O۴ spinle by modified sol-gel”, ۵th International Congress on Nanoscinece and Nanotechnology, Iran ۲۰۱۵.
Sh. Salem, H. Shamsi, “A survey to properties, production and potentials of graphene”, First Chemical and Petrochemical National Conference, Iran ۲۰۱۴.
Sh. Salem, S. Ghezelgheshlaghi, “Evaluation the effects of different parameters on the photocatalytic properties of nano TiO۲”, The Third International Conference on Environmental Planning and Management, Iran ۲۰۱۳.
Sh. Salem, F. Bondioli, A. Allahverdi, “Evaluation of green and blue cobalt aluminate spinels synthesised using the combustion method” ۱۶th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Switzerland, ۲۰۱۲.
Sh. Salem, F. Bondioli, A. Allahverdi, “Effect of fuel ratio on the properties of nano CoAl۲O۴ pigment obtained by combustion synthesis”, Iranian nanotechnology conference, Iran, ۲۰۱۲.
Sh. Salem, S. H. Jazayeri, F. Bondioli, A. Allahverdi, M. Shirvani, “CoAl۲O۴ nano pigment obtained by combustion synthesis”, CIMTEC Congress, Italy, ۲۰۱۰.
A. Allahverdi, Sh. Salem, “Basic and engineering properties of composite cement based on microsilica and limestone additives and without dispersing agents, Part ۱; Engineering properties”, ۲nd International Congress on Ceramics, Italy, ۲۰۰۸.
A. Allahverdi, Sh. Salem, “Basic and engineering properties of composite cement based on microsilica and limestone additives and without dispersing agents, Part ۲: Physical properties and material characteristic”, ۲nd International Congress on Ceramics, Italy, ۲۰۰۸.

JOURNAL REFREE   

          Journal of Cleaner Production
   
Journal of Hazardous Materials
   
Journal of Applied Catalysis Today A: General
   
Materials Letter
   
Radiation Physics and Chemistry
   
Journal of Water, Air & Soil Pollution
   
Journal of Alloys and Compounds
   
Journal of Materials Science
   
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
   
Advanced Materials and New Coatings
  Color Science and Technology
  Materials Research Innovations
  Journal of Nanotechnology: Nanomedicine & Nanobiotechnology


دفعات مشاهده: 4043 بار   |   دفعات چاپ: 1319 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 195 بار   |   0 نظر

کد پستی : 17165-57166

صندوق پستی : 419-57155

فکس : 04431980251

ارتباط مستقیم با ریاست : po@uut.ac.ir

پست الکترونیکی : info@uut.ac.ir

آدرس : آذربایجان غربی، ارومیه، ابتدای جاده بند، بالاتر از گلشهر 2

کانال اطلاع رسانی رسمی دانشگاه : @daneshgah_uut

پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology