معرفی امور مالی

 | تاریخ ارسال: 1392/11/14 | 

معرفی امور مالی:

سیستم نرم افزار مالی دانشگاه مبتنی بر روش حسابداری نیمه تعهدی طراحی شده است و دانشگاه پیگیر تعهدی کردن آن می باشد.


دفعات مشاهده: 3415 بار   |   دفعات چاپ: 1166 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 29 بار   |   0 نظر

کارکنان امور مالی

 | تاریخ ارسال: 1392/11/29 | 
غفار محمدی - مدیر امور مالی
AWT IMAGE کارشناسی ارشد مرتبه علمی
حسابداری : رشته و گرایش
دانشگاه آفاق  عنوان دانشگاه
- پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۴۰ شماره تماس
مینا باقرزاده- معاون مدیر امور مالی
AWT IMAGE کارشناسی ارشد  مرتبه علمی
حسابداری : رشته و گرایش
دانشگاه ارومیه عنوان دانشگاه
- پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۹۸ شماره تماس
ولی سلیمانی - کارشناس رسیدگی به اسناد مالی  و کنترل های داخلی

AWT IMAGE

کارشناسی ارشد مرتبه علمی
حسابداری : رشته و گرایش
عنوان دانشگاه
پست الکترونیکی
شماره تماس
میر مهدی طباطبایی- مسئول صدور برگه در سیستم حسابداری تعهدی

کارشناس مرتبه علمی
حسابداری : رشته و گرایش
دانشگاه آزاد بناب عنوان دانشگاه
- پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۴۶ شماره تماس
شیوا حنیفه- مسئول حقوق و دستمزد

AWT IMAGE

کارشناس ارشد مرتبه علمی
اقتصاد : رشته و گرایش
دانشگاه اورمیه عنوان دانشگاه
- پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۳۰۳ شماره تماس

مهری علیزاده- مسئول درآمد

AWT IMAGE

دانشجوی دکتری مرتبه علمی
ریاضی : رشته و گرایش
دانشگاه ارومیه عنوان دانشگاه
alizadeh.mehriyahoo.com پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۳۰۱ شماره تماس
 
لعیا فرجی- مسئول دبیرخانه مالی- صدور چک -بیمه
AWT IMAGE

کارشناس مرتبه علمی
اقتصاد بازرگانی : رشته و گرایش
دانشگاه آزاد ارومیه عنوان دانشگاه
- پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۴۴ شماره تماس
نسرین غنی زاده - کارشناس مالی امور فرهنگی و دانشجوئی

 AWT IMAGE

کارشناسی ارشد : مدرک
مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی : رشته و گرایش
n.ghanizadeh۶۳yahoo.com : پست الکترونیکی
۰۴۴۳۱۹۸۰۲۵۳ : شماره تماس
رضا وجدانی - مسئول اداره اموال
AWT IMAGE

کارشناس مرتبه علمی
- : رشته و گرایش
- عنوان دانشگاه
- پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۳۱۱ شماره تماس
علی احمد نژاد - امین اموال
AWT IMAGE

کارشناس مرتبه علمی
مهندسی مکانیک  : رشته و گرایش
- عنوان دانشگاه
- پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۳۱۱ شماره تماس
یوسف کریمی - انباردار

AWT IMAGE

کارشناس مرتبه علمی
حسابداری : رشته و گرایش
عنوان دانشگاه
پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۰۹ شماره تماس

دفعات مشاهده: 4441 بار   |   دفعات چاپ: 1222 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 34 بار   |   0 نظر

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: 1398/8/28 | 
معرفی امور مالی
حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری ، طبقه بندی ، شناسایی ، اندازه گیری ، ثبت  ، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی در شکل ها و مدلهای خاصی صورت می گیرد و از آنجائیکه دانشگاه صنعتی ارومیه یک دانشگاه دولتی می باشد  لذا نظام حسابداری بخش عمومی در آن حاکم است که اجزای نظام حسابداری به صورت یک زنجیره متصل به هم  می باشند. لذا رعایت تمامی اجزاء برای دستیابی به اهداف سازمانی که ناشی از مسئولیت پاسخ گوئی عمومی ، تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان درونی و بیرونی دانشگاه و ایجاد بستر لازم جهت استخراج و محاسبه قیمت تمام شده ، برنامه ها ، فعالیت ها و غیره ضروری است .

کارکنان امور مالی :

مدیریت امور مالی : مینا باقرزاده

فوق لیسانس حسابداری
وظایف و مسئولیتهای مدیر امور مالی :
۱- اعمال نظارت مالی از نظر رعایت قوانین و مقررات مربوط به مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و مصوبات هیأت امنا
۲- نگهداری حساب و تنظیم گزارش های مالی و نظارت بر حفظ اسناد ، دفاتر و مدارک مالی و اطلاعات نرم افزارهای مربوطه
۳- نگهداری و حفظ حراست از انواع اوراق بهادار و سپرده های مالی و نظارت بر نگهداری حساب اموال غیرمصرفی و دارائی های دانشگاه
۴- نظارت بر چگونگی وصول درآمدهای اختصاصی و کنترل واریز آنها به خزانه در حد امکانات در اختیار و سپس مصرف آنها .


آقای مهدی شریفی : دکتری حسابداری
سمت :
معاون مدیر امور مالی
شرح وظایف :
۱- مطالعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
۲- بررسی و رسیدگی به انجام کلیه امورمالی دانشگاه براساس قوانین و مقررات مالی بمنظور تعیین میزان بدهی براساس مدارک اثبات کننده بدهی
۳- شرکت مستمر در جلسات و کمسیون مربوط به امورمالی و ارائه دستورالعمل ها و طرحهای مالی در جهت بهبود کیفی و کمی فعالیتها و ارائه گزارشهای لازم به مسئولین ذیربط
۴- نظارت بر مصرف اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از هزینه ها
۵- تطبیق پرداختها با موافقتنامه های مبلدله شده و تخصیص ها
۶- انجام روشهای ممیزی اسناد بمنظور ایجاد سیستم کنترل داخلی در امور مالی دانشگاه
۷- کنترل واخواهی اسناد و مدارکی که در انجام تشریفات مالی رعایت مقررات نشده و گزارش به ذینفعان و پیگیری تا حصول نتیجه
۸- رسیدگی و کنترل قراردادهای منعقده و حساب تنخواه گردان ها ، پیش پرداختها ، علی الحساب ها و ...
۹- گزارش تخلفات امور مالی و ارائه نظرات اصلاحی در موارد لزوم
۱۰- رعایت و حفظ اصول امانتداری و رازداری در حین انجام امور محوله و اسناد مالی مربوطه
۱۱- انجام سایر امور محوله از سوی مافوق


ولی سلیمانی:  کارشناس رسیدگی به اسناد مالی  و کنترل های داخلی
لیسانس حسابداری از دانشگاه تهران و فوق لیسانس در رشته حسابداری و صنایع گرایش سیستم اقتصادی
وظایف و مسئولیتهای مدیر امور مالی :
۱- اعمال نظارت مالی از نظر رعایت قوانین و مقررات مربوط به مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و مصوبات هیأت امنا
۲- نگهداری حساب و تنظیم گزارش های مالی و نظارت بر حفظ اسناد ، دفاتر و مدارک مالی و اطلاعات نرم افزارهای مربوطه
۳- نگهداری و حفظ حراست از انواع اوراق بهادار و سپرده های مالی و نظارت بر نگهداری حساب اموال غیرمصرفی و دارائی های دانشگاه
۴- نظارت بر چگونگی وصول درآمدهای اختصاصی و کنترل واریز آنها به خزانه در حد امکانات در اختیار و سپس مصرف آنها .

آقای مهدی طباطبائی : فوق لیسانس حسابداری
سمت : کارمند اداره تنظیم حساب
شرح وظایف :
۱- همکاری در ثبت اسناد حسابداری در نرم افزار حسابداری تعهدی
۲- ثبت بدهی و مطالبات بودجه عمومی در سامانه مدیریت بدهی و مطالبات به صورت ماهانه
۳- همکاری کامل با اداره تنظیم اسناد حسابداری
۴- همکاری در تهیه صورت های مالی و ارسال گزارش گیری های حسابداری
۵- ثبت فرم ها و تهیه قبض های پرداخت های مالیاتی از بابت طرحهای پژوهشی ، حق التدریس ، حق پژوهش ، حق مشاوره
۶- ثبت ، تأیید ، نگهداری ، و گزارش گیری از بابت صورت وضعیت های صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه
۷- ثبت تراز و صورت های مالی در پرتال دانشگاه صنعتی ارومیه( سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور – سناما )


خانم لعیا فرجی : لیسانس اقتصاد بازرگانی
سمت : مسئول دفتر امور مالی و صدور چک
شرح وظایف :
۱- صدور چک های اسناد تحویل شده از اداره اعتبارات.
۲- پیگیری و تحویل چک های صادره به صاحبان آنها.
۳- الصاق موارد تایید پرداخت به سندهای مربوطه و تحویل اسناد به مسئول بایگانی .
۴- کنترل چک های جابجایی ، واریز بحساب و تحویل چک های مربوطه به بانک جهت عملیات پرداخت .
۵- تهیه صورت مغایرت بانکی  .
۶- مسئول دبیرخانه امور مالی .
۷- انجام امورات مربوط به بیمه تکمیلی درمان ، عمر و حوادث و مسئولیت کارکنان و دانشجویان .

خانم مهری علیزاده :دکتری ریاضی
سمت : مسئول وصول درآمدها و راه اندازی نرم افزارها
شرح وظایف :
۱- مدیریت تمامی نرم افزارهای سیستم سماسامانه
۲- مدیریت نرم افزار اموال و تدارکات
۳- انجام تمام امورات مالی دانشجویان از بابت خوابگاه
۴- وصول درآمد

خانم شیوا حنیفه : فوق لیسانس مدیریت دولتی مالی
سمت : مسئول حقوق و دستمزد
شرح وظایف :
۱-  تهیه و تنظیم لیست های حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیأت علمی
۲- تهیه و تنظیم لیستها و گزارشات مربوط به کسورات قانونی از قبیل مالیات ، بیمه های مختلف و بازنشستگی و ...
۳- تهیه و تنظیم اسناد حق التدریس اساتید دانشگاه و مدعوین
۴- تهیه و تنظیم اسناد پرداختی به کارکنان و اعضای هیأت علمی ( بازخرید ، اضافه کار ، پاداش و سنوات و .... )

آقای رضا وجدانی :
سمت : مسئول اداره اموال
شرح وظایف :

آقای علی احمدنژاد :
سمت : کارشناس و امین اموال
شرح وظایف :

آقای صادق جعفرپور : فوق لیسانس حسابداری
سمت : تنظیم اسناد حسابداری و بایگانی اسناد
شرح وظایف :
۱- کنترل ورود و خروج اسناد
۲- بایگانی اسناد حسابداری
۳- تنظیم کل اسناد جاری

آقای محمد حاجی نژاد : لیسانس مدیریت بازرگانی
سمت : کارمند صندوق رفاه و همکار تنظیم سند حسابداری
شرح وظایف :
۱- تنظیم اسناد حسابداری
۲- تنظیم حقوق و دستمزد کارکنان شرکتی
۳- انجام امورات بیمه ای ، بانکی و مالیاتی صندوق رفاه
۴- تنظیم و ارسال لیست بیمه نیروهای شرکتی
۵- تنظیم و ارسال مالیات حقوق ماهانه

آقای اسماعیل صباغی : لیسانس مکانیک
سمت : کارشناس رابط بانکی و اداره کل اقتصاد و دارائی
شرح وظایف :
۱- ارتباط با بانک و واریز  چکهای صادره به شماره حسابهای افراد ذینفع
۲- ارتباط با دارایی و سازمان بیمه تأمین اجتماعی و ... و واریز فیش های مربوطه
۳- انجام امور محوله حوزه مالی
 

 
 
 
 
 
 

دفعات مشاهده: 1505 بار   |   دفعات چاپ: 352 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: 1392/11/14 | 

مدیریت امور مالی:

             -انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات

            -دریافت وصول در آمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه


دفعات مشاهده: 3114 بار   |   دفعات چاپ: 1061 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 45 بار   |   0 نظر

قوانین و مقررات مربوط به امور مالی

 | تاریخ ارسال: 1392/11/16 | 

قوانین حاکم بر حسابداری دانشگاه

   اصول ۵۱تا ۵۵ قانون اساسی،قانون محاسبات  عمومی،قانون دیوان محاسبات ،قانون بودجه سالیانه کشور،آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی مربوط

    بر قوانین مذکور و آئین نامه های مالی که توسط هیات امناء دانشگاه تصویب و جهت اجراء به دانشگاه ارسال می شود.


دفعات مشاهده: 3373 بار   |   دفعات چاپ: 1053 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 37 بار   |   0 نظر

کد پستی : 17165-57166

صندوق پستی : 419-57155

فکس : 04431980251

ارتباط مستقیم با ریاست : po@uut.ac.ir

پست الکترونیکی : info@uut.ac.ir

آدرس : آذربایجان غربی، ارومیه، ابتدای جاده بند، بالاتر از گلشهر 2

کانال اطلاع رسانی رسمی دانشگاه : @daneshgah_uut

پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology