قابل توجه دانشجویانی که واحد ازمایشگاه شیمی دارند:

 | تاریخ ارسال: 1402/7/1 | 
قابل توجه دانشجویانی که واحد ازمایشگاه شیمی دارند:
ضمن تبریک شروع سال تحصیلی جدید به اطلاع میرساند شروع کلاس های واحدهای ازمایشگاه های شیمی ( آلی- آلی ۲- معدنی ۲- عمومی ۲- تجزیه-  تجزیه ۲ - تجزیه ۳ – شیمی فیزیک  و شیمی فیزیک۱- از شناسایی ) از تاریخ ۱۵ مهرماه در همان ساعت تعیین شده در انتخاب واحد میباشد.
کلاس های ازمایشگاه های شیمی عمومی گروه های مهندسی معدن ، مهندسی نساجی، مهندسی اپتیک و مهندسی شیمی تا اطلاع ثانوی تشکیل نخواهد شد تاریخ شروع این کلاس ها در سایت دانشگاه و کانال های مورد تایید دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.
محل تشکیل آزمایشگاه ها: خیابان امام - کوی صدر (اگاهی)- ازمایشگاه شیمی (صدر)

دفعات مشاهده: 67 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آزمایشگاه مرکزی

 | تاریخ ارسال: 1401/11/24 | 
هوالعلیم
 
    جهانـی شـدن علـم مهندسـی و آمـوزش آن،توسعه دانش علوم فنی مهندسی درکشور،بازنگـری برنامـه آمـوزش مهندسـی نیـز بایـد به گونـه ای انجـام شـود کـه دانش آموختـگان حداقـل دسـتاوردهای مـورد نیـاز الگوهـای جهانـی را کسـب کننـد. محورهـای مـد نظـر در آمـوزش مهندسـی جهانـی عبارت انـد از: دانـش مهندسـی،مهـارت مهندسـی و نگـرش مهندسـی.در آمـوزش مهندسـی کشـور در گذشـته و حـال حاضـر بـه دو محـور مهـارت مهندسـی و نگـرش مهندسـی،بـه انـدازه ی محـور دانـش مهندسـی اهمیـت داده شـده اسـت. برنامه هـای مصـوب به صـورت یکسـان بـرای همـه دانشـگاه ها،با توجـه بـه رسـالت آنهـا اجـرا شـده اسـت. امـروزه،توجـه اصلـی در آمـوزش مهندسـی بـر مبنـای توانمندی هـای کسـب شـده دانشـجویان اسـت. مهـم ایـن اسـت کـه ا گـر بـر یادگیـری و ارزشـیابی آن تأ کیـدی نباشـد، نتیجـه مطلوبـی حاصـل نمیشود.مسلما یکی از جوانب تقویت نگرش مهندسی،تعریف آموزش عملی در کنار آموزش تجربی است.بنابراین استفاده از محیط آزمایشگاه های آموزشی برای تمامی رشته فنی مهندسی میتواند تاثیر بسزایی در تقویت مهارت ها و برنامه های راهبردی،از جمله ارتباط با صنعت،طراحی فنی و صنعتی،ریخت شناسی و... است.
 
مجموعه آزمایشگاه و کارگاه های دانشگاه صنعتی ارومیه با تکیه بر علم و دانش مهندسی وابسته با صنعت میکوشد تا همواره در راستای شناخت پدیده و سنجش فرضیه ها‌،شرایطی را برای دست ورزی و کسب مهارت و تجربه فراهم سازد.همچنین با بهره گیری از ماهیت روش پژوهش علمی توانسته در راستای تحقیق و توسعه نقش مهمی ایفا کند و چالش های پیش رو در آزمایشگاه را از بین ببرند.
مجموعه کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه صنعتی ارومیه در حالت کلی در سه بخش دسته بندی میشودکه این دسته بندی بصورت زیر است :

دفعات مشاهده: 258 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کد پستی : 17165-57166

صندوق پستی : 419-57155

فکس : 04431980251

ارتباط مستقیم با ریاست : po@uut.ac.ir

پست الکترونیکی : info@uut.ac.ir

آدرس : آذربایجان غربی، ارومیه، ابتدای جاده بند، بالاتر از گلشهر 2

کانال اطلاع رسانی رسمی دانشگاه : @daneshgah_uut

پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology