قابل توجه دانشجویانی که واحد آزمایشگاه شیمی اخذ نموده اند

 | تاریخ ارسال: 1402/11/24 | 
قابل توجه دانشجویانی که در ترم بهمن ۱۴۰۲ واحد ازمایشگاه شیمی را دارند..
لطفا جهت گروهبندی و توضیحات اولیه در مورد دروس ازمایشگاهی و تغییر تایم برخی از کلاس ها، روز های ۵ و ۷ و ۸ اسفند ماه از ساعت ۷:۳۰ صبح الی۱۲ ظهر به ازمایشگاه شیمی واقع در (خیابان امام- کوی اگاهی یا صدر- ساختمان ازمایشگاه شیمی و تحقیقاتی مهندسی شیمی) مراجعه کنید..
در صورت عدم مراجعه اسامی از لیست دروس حذف خواهد شد.

دفعات مشاهده: 217 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه تکمیلی درس آزمایشگاه فیزیک ۱

 | تاریخ ارسال: 1402/7/15 | 
به اطلاع دانشجویانی که درس آزمایشگاه فیزیک ۱ را انتخاب نموده اند می رساند، زمان شروع کلاسهای این درس متعاقبا اعلام خواهد شد.

دفعات مشاهده: 312 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آزمایشگاه مرکزی

 | تاریخ ارسال: 1401/11/24 | 
هوالعلیم
 
    جهانـی شـدن علـم مهندسـی و آمـوزش آن،توسعه دانش علوم فنی مهندسی درکشور،بازنگـری برنامـه آمـوزش مهندسـی نیـز بایـد به گونـه ای انجـام شـود کـه دانش آموختـگان حداقـل دسـتاوردهای مـورد نیـاز الگوهـای جهانـی را کسـب کننـد. محورهـای مـد نظـر در آمـوزش مهندسـی جهانـی عبارت انـد از: دانـش مهندسـی،مهـارت مهندسـی و نگـرش مهندسـی.در آمـوزش مهندسـی کشـور در گذشـته و حـال حاضـر بـه دو محـور مهـارت مهندسـی و نگـرش مهندسـی،بـه انـدازه ی محـور دانـش مهندسـی اهمیـت داده شـده اسـت. برنامه هـای مصـوب به صـورت یکسـان بـرای همـه دانشـگاه ها،با توجـه بـه رسـالت آنهـا اجـرا شـده اسـت. امـروزه،توجـه اصلـی در آمـوزش مهندسـی بـر مبنـای توانمندی هـای کسـب شـده دانشـجویان اسـت. مهـم ایـن اسـت کـه ا گـر بـر یادگیـری و ارزشـیابی آن تأ کیـدی نباشـد، نتیجـه مطلوبـی حاصـل نمیشود.مسلما یکی از جوانب تقویت نگرش مهندسی،تعریف آموزش عملی در کنار آموزش تجربی است.بنابراین استفاده از محیط آزمایشگاه های آموزشی برای تمامی رشته فنی مهندسی میتواند تاثیر بسزایی در تقویت مهارت ها و برنامه های راهبردی،از جمله ارتباط با صنعت،طراحی فنی و صنعتی،ریخت شناسی و... است.
 
مجموعه آزمایشگاه و کارگاه های دانشگاه صنعتی ارومیه با تکیه بر علم و دانش مهندسی وابسته با صنعت میکوشد تا همواره در راستای شناخت پدیده و سنجش فرضیه ها‌،شرایطی را برای دست ورزی و کسب مهارت و تجربه فراهم سازد.همچنین با بهره گیری از ماهیت روش پژوهش علمی توانسته در راستای تحقیق و توسعه نقش مهمی ایفا کند و چالش های پیش رو در آزمایشگاه را از بین ببرند.
مجموعه کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه صنعتی ارومیه در حالت کلی در سه بخش دسته بندی میشودکه این دسته بندی بصورت زیر است :

دفعات مشاهده: 583 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کد پستی : 17165-57166

صندوق پستی : 419-57155

فکس : 04431980251

ارتباط مستقیم با ریاست : po@uut.ac.ir

پست الکترونیکی : info@uut.ac.ir

آدرس : آذربایجان غربی، ارومیه، ابتدای جاده بند، بالاتر از گلشهر 2

کانال اطلاع رسانی رسمی دانشگاه : @daneshgah_uut

پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology