شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: 1401/5/2 | 
شرح وظایف امور بین الملل

اهم وظایف:
۱- تدوین سیاســت های اجرائی مدون برای توسعه روابط و همکاری متقابل با مجامع علمی داخلی و خارجی
۲- تهیــه و تدوین برنامه هــا و الگوهای لازم برای تأمین منابــع و اطاعات تخصصی حوزه های تخصص دانشگاه
۳- سیاســت گذاری به منظور ایجاد بستر مناســب برای جذب و یا همکاری اساتید و متخصصین ایران و خارجی 
مراکز علمی معتبر دنیا با دانشگاه
۴- تهیه و تدوین برنامه ها و فعالیت های برون مرزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در عرصه های بین المللی
۵- مطالعه و بررســی اسناد مربوط به اجلاس ها، کنفرانس ها و رویدادهای بین المللی، منطقه ای مرتبط با
فعالیت های دانشگاهی
۶- بررســی و برنامه ریزی برای عضویت دانشــگاه در مجامــع و ارگان های تخصصی بین المللی
۷- انجام اقدامات و پیگیری های لازم جهت تأمین و تخصیص اعتبارات موردنیاز،
۸- نظارت بر عضویت دانشگاه و واحدهای تابعه در مجامع داخلی و خارجی
۹-  انجــام اقدامــات و پیگیری های لازم جهت شــرکت در مجامــع و گردهمایی های بین المللی و منطقه ای 
و ارائه گزارش به مراجع ذی صلاح
۱۰- جلب همکاری ایرانیان خارج از کشــور و برنامه ریزی برای مشــارکت فعالانه آنان در فعالیتهای دانشکده
۱۱- بررسی ایجاد دفاتر نمایندگی دانشگاه در خارج از کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
۱۲- تحقیق و بررسی در خصوص سازمانهای معتبر رتبه بندی داخلی و بین المللی
۱۳- بررسی میزان اثربخشــی و کارایی همکاریهای بین المللی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود و ارتقای روابط
۱۴- تحلیل و ارائه گزارشهای اعتباربخشی و رتبه بندی 
۱۵- مطالعه و بررســی قوانین و مقررات دیگر کشــورها در زمینه وظایف مربوط به منظور اســتفاده در تهیه 
پیشنویس هــا در تنظیم مقررات داخلی اعتباربخشــی و رتبه بندی بین المللی دانشگاه
۱۶- گردآوری استانداردها و شاخصهای سازمانهای اعتباربخشی مرتبط با شرح وظایف
۱۷- مطالعه و بررســی امکانات بالقوه دانشــگاه برای شــرکت در برنامه های سازمانهای بین المللی و ارائه
راهکارهای مناسب در جهت گسترش همکاریهای بین المللی
۱۸- تشــکیل و بروز رسانی بانک اطلاعاتی سوابق، اســناد و مدارک مربوط به ارتباطات و امور بین الملل
۱۹- انجام اقدامات لازم برای ایجاد تسهیلات لازم جهت ورود اساتید و دانشجویان برون مرزی
۲۰- همکاری در شناسایی فرصتهای آموزشی (کوتاه مدت و بلندمدت) در سطح کشورها و سازمانهای تخصصی بین المللی
۲۱- انجام اقدامات لازم به منظور تقویت حضور فعال و همه جانبه دانشگاه در سازمان های تخصصــی بین المللی و 
فراهم نمودن شــرایط لازم برای ارتبــاط و تبدیل پایگاه های دانشگاه بـه پـایگاه های بین المللی
۲۲- انجــام امورات مربوط به اعزام و مراجعت اعضای محترم هیأت علمی، دانشــجویان وکارکنان جهت فرصت های 
مطالعاتی
۲۳- انجام و پیگیری مراحل و فرآیندهای قانونی جهت حضور کلیه مهمانان خارجی مدعو
۲۴- اطلاع رسانی در خصوص کنگره ها و سمینارهای آتی دانشگاه و سایر دانشگاه های کشور
۲۵- اطلاع رســانی و ارائه مشاوره به واحدها و ســازمان های تابعه و اعضای هیئت علمی ودانشجویان در 
خصوص ارتباطات و امور بین الملل
۲۶-  مشــارکت در تدویــن آیین نامه هــا و دســتورالعمل ها و مقررات مربوطــه در حوزه برنامه ریزی و راهبردی


 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1086 بار   |   دفعات چاپ: 100 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کد پستی : 17165-57166

صندوق پستی : 419-57155

فکس : 04431980251

ارتباط مستقیم با ریاست : po@uut.ac.ir

پست الکترونیکی : info@uut.ac.ir

آدرس : آذربایجان غربی، ارومیه، ابتدای جاده بند، بالاتر از گلشهر 2

کانال اطلاع رسانی رسمی دانشگاه : @daneshgah_uut

پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology