آزمایشگاه مرکزی

 | تاریخ ارسال: 1401/11/24 | 
 هوالعلیم
 
    جهانـی شـدن علـم مهندسـی و آمـوزش آن،توسعه دانش علوم فنی مهندسی درکشور،بازنگـری برنامـه آمـوزش مهندسـی نیـز بایـد به گونـه ای انجـام شـود کـه دانش آموختـگان حداقـل دسـتاوردهای مـورد نیـاز الگوهـای جهانـی را کسـب کننـد. محورهـای مـد نظـر در آمـوزش مهندسـی جهانـی عبارت انـد از: دانـش مهندسـی،مهـارت مهندسـی و نگـرش مهندسـی.در آمـوزش مهندسـی کشـور در گذشـته و حـال حاضـر بـه دو محـور مهـارت مهندسـی و نگـرش مهندسـی،بـه انـدازه ی محـور دانـش مهندسـی اهمیـت داده شـده اسـت. برنامه هـای مصـوب به صـورت یکسـان بـرای همـه دانشـگاه ها،با توجـه بـه رسـالت آنهـا اجـرا شـده اسـت. امـروزه،توجـه اصلـی در آمـوزش مهندسـی بـر مبنـای توانمندی هـای کسـب شـده دانشـجویان اسـت. مهـم ایـن اسـت کـه ا گـر بـر یادگیـری و ارزشـیابی آن تأ کیـدی نباشـد، نتیجـه مطلوبـی حاصـل نمیشود.مسلما یکی از جوانب تقویت نگرش مهندسی،تعریف آموزش عملی در کنار آموزش تجربی است.بنابراین استفاده از محیط آزمایشگاه های آموزشی برای تمامی رشته فنی مهندسی میتواند تاثیر بسزایی در تقویت مهارت ها و برنامه های راهبردی،از جمله ارتباط با صنعت،طراحی فنی و صنعتی،ریخت شناسی و... است.مجموعه آزمایشگاه و کارگاه های دانشگاه صنعتی ارومیه با تکیه بر علم و دانش مهندسی وابسته با صنعت میکوشد تا همواره در راستای شناخت پدیده و سنجش فرضیه ها‌،شرایطی را برای دست ورزی و کسب مهارت و تجربه فراهم سازد.همچنین با بهره گیری از ماهیت روش پژوهش علمی توانسته در راستای تحقیق و توسعه نقش مهمی ایفا کند و چالش های پیش رو در آزمایشگاه را از بین ببرند.
مجموعه کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه صنعتی ارومیه در حالت کلی در سه بخش دسته بندی میشودکه این دسته بندی بصورت زیر است :
 
۱. مجموعه آزمایشگاه ها و کارگاه های بخش مرکزی


      این مجموعه واحد ها،‌مستقر در داخل دانشگاه و دارای امتیاز آموزشی و پژوهشی میباشد .معرفی مختصر این واحد ها به شرح زیر است
 
آدرس
ارومیه  بلوار جام جم،ابتدا جاده بند،دانشگاه صنعتی ارومیه
تلفن ۳۱۹۸۰۲۵۱_۰۴۴

 
با کلیک روی هر لینک به صفحه مرود نظر میرود

ردیف نام واحد نوع فعالیت مسئول آزمایشگاه گروه آموزشی
۱ آزمایشگاه مکانیک خاک ژئو تکنیک محمدرضا ساعی مهندسی عمران
۲ آزمایشگاه مکانیک سنگ ژئو تکنیک محمدرضا ساعی مهندسی عمران
۳ آزمایشگاه مصالح ساختمانی مقاومت مصالح محمدترضا ساعی مهندسی عمران
۴ کارگاه ترمودینامیک مکانیک سیالات شهرام خدابنده لو مهندسی مکانیک و هوافضا
۵ کارگاه ماشین افزار ساخت و تولید جلال ولیزاده مهندسی مکانیک
۶ کارگاه جوشکاری ساخت و تولید رسول مشموله مهندسی مکانیک
۷ کارگاه هوا فضا هوا فضا شهرام خدابنده لو مهندسی هوافضا


 

۲.مجموعه آزمایشگاه های سایت جهتلو 

 مجموعه آزمایشگاه های آموزشی پژوهشی مستقر در سایت جهت لو به شرح مختصر زیر معرفی میگردند

آدرس ارومیه ،کیلومتر ۱۰ جاده سرو، بعد از مرکز تعویض پلاک ، روستای جهتلو ، مجموعه آزمایشگاه و مرکز رشد و نوآوری دانشگاه صنعتی ارومیه
تلفن ۰۴۴-۳۴۶۱۶۶۶


 
 
ردیف نام واحد نوع فعالیت مسئول آزمایشگاه گروه آموزشی
۱ آزمایشگاه اپتیک موجی الکترواپتیک محمدپارسا دولت یاری مهندسی اپتیک و لیزر
۲ آزمایشگاه اپتیک هندسی شناسایی ادوات اپتیکی محمدپارسا دولت یاری مهندسی اپتیک و لیزر
۳ آزمایشگاه تکنیک خلاء تکنیک خلاء محمدپارسا دولت یاری مهندسی اپتیک و لیزر
۴ آزمایشگاه فیزیک مدرن الکترواپتیک محمدپارسا دولت یاری مهندسی اپتیک و لیزر
۵ آزمایشگاه لیزر لیزر محمدپارسا دولت یاری مهندسی اپتیک و لیزر
۶ آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات جامدات حسین آقالو مهندسی مکانیک
۷ آزمایشگاه مقاومت مصالح جامدات حسین آقالو مهندسی مکانیک
۸ آزمایشگاه مدار های الکتریکی الکترونیک آیتک شاددلی مهندسی برق
۹ کارگاه ماشین الکتریکی برق و قدرت آیتک شاددلی مهندسی برق
۱۰ کارگاه برق برق و قدرت آیتک شاددلی مهندسی برق
۱۱ آزمایشگاه شبکه فناوری اطلاعات سارا سادات زمانی مهندسی کامپیوتر
۱۲ آزمایشگاه معماری دیجیتال الکترونیک 
سارا سادات زمانی مهندسی کامپیوتر
۱۳ آزمایشگاه فیزیک ۱ مکانیک و انرژی سروش حاصلی فیزیک
۱۴ آزمایشگاه فیزیک۲ مبانی برق و الکتریسیته سروش حاصلی فیزیک
۱۵ آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد خواص فیزیکی مواد سمیه احمدیه مهندسی مواد ومتالورژی
۱۶ آزمایشگاه متالوگرافی ریز ساختار سمیه احمدیه مهندسی مواد ومتالورژی
۱۷ آزمایشگاه عملیات حرارتی مواد و متالورژی سمیه احمدیه مهندسی مواد ومتالورژی
۱۸ آزمایشگاه انجماد در ریخته گری ریخته گری سمیه احمدیه مهندسی مواد ومتالورژی
۱۹ آزمایشگاه خوردگی و پوشش دهی شیمی خوردگی سمیه احمدیه مهندسی مواد ومتالورژی
۲۰ کارگاه های فناوری تولید پوشاک طراحی پوشاک میر سهند خراسانی مهندسی نساجی
۲۱ کارگاه ساختمان پوشاک طراحی پوشاک میر سهند خراسانی مهندسی نساجی
۲۲ آزمایشگاه فیزیک الیاف الیاف میر سهند خراسانی مهندسی نساجی
۲۳ آزمایشگاه شناسایی الیاف الیاف میر سهند خراسانی مهندسی نساجی
۲۴ آزمایشگاه رنگرزی شیمی میر سهند خراسانی مهندسی نساجی
۲۵ عملیات واحد فرآیند جداسازی سیما صولتی مهندسی شیمی
۲۶ انتقال حرارات خواص فیزیکی سیما صولتی مهندسی شیمی
۲۷ کنترل فرآیند ابزار دقیق سیما صولتی مهندسی شیمی
 

 


۳. مجموعه آزمایشگاه های واحد صدر

در این مجموعه آزمایشگاه که فقط مختص مهندسی شیمی است ، به منظور انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی تاسیس گردیده

آدرس ارومیه،خیابان امام،کوی اداره آگاهی(فرماندهی نیروی انتظامی)،جنب اداره آگاهی
تلفن ۳۲۲۵۱۳۴۱_۰۴۴

 
 
گروه آموزشی نام مسئول نوع فعالیت نام واحد ردیف
شیمی کاربردی سیما صولتی آموزش عمومی خواص شیمیایی مواد شیمی عمومی(۱)و(۲) ۱
شیمی کاربردی سیما صولتی خواص فیزیکی مواد شیمیایی شیمی فیزیک ۲
شیمی کاربردی سیما صولتی بررسی ترکیبات عالی شیمی آلی ۳
شیمی کاربردی سیما صولتی خواص رنگینه مواد شیمی رنگ ۴
شیمی کاربردی سیما صولتی نفت نفت ۵
 
  
   

دفعات مشاهده: 604 بار   |   دفعات چاپ: 81 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کد پستی : 17165-57166

صندوق پستی : 419-57155

فکس : 04431980251

ارتباط مستقیم با ریاست :

ملاقات حضوری :دوشنبه ها 10 الی 12

ایمیل رئیس دانشگاه : po@uut.ac.ir

آدرس : آذربایجان غربی، ارومیه، ابتدای جاده بند، بالاتر از گلشهر 2

کانال اطلاع رسانی رسمی دانشگاه : @daneshgah_uut

پست الکترونیکی : info@uut.ac.ir

پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology