مدیریت اسناد و فایل‌ها

مرکز توسعه فناوری دانشگاه
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 (CPM) جدول زمانبندي اجراي پروژه ۱۳۹۰/۷/۱۲ 119.5 KB
2 فرم پيشنهاد اوليه ساخت دستگاه آزمايشگاهي ۱۳۹۰/۷/۱۲ 30.5 KB
3 فرم پيشنهاد ساخت دستگاه آزمايشگاهي ۱۳۹۰/۷/۱۲ 45 KB
4 فرم فعالیت‌های پژوهشی اعضاي هيئت علمي ۱۳۹۰/۷/۱۲ 107.5 KB
5 فرم تهيه گزارش آزمايشگاهها ۱۳۹۰/۷/۱۲ 47.5 KB
6 كاربرگ مشخصات طرح هاي تحقيقاتي ۱۳۹۰/۷/۱۲ 85 KB
7 مراحل تصویب پروژه ۱۳۹۰/۷/۱۲ 32.5 KB