مدیریت اسناد و فایل‌ها

امور فرهنگی و فوق برنامه
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 اطلاعات ثبت نام روباتیک ۱۳۹۰/۷/۱۷ 527.48 KB
2 فرم درخواست کار دانشجویی ۱۳۹۰/۷/۱۷ 27.09 KB
3 فرم گزارش کار دانشجویی ۱۳۹۰/۷/۱۷ 12.29 KB
4 آئین نامه انجمنهای علمی ۱۳۹۰/۷/۱۹ 12 KB
5 آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان ۱۳۹۰/۷/۱۹ 12 KB
6 دستورالعمل اجرايی ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاه ۱۳۹۰/۷/۱۹ 12 KB
7 فرم درخواست مجوز فعالیت تشکلهای اسلامی ۱۳۹۰/۷/۱۷ 19.3 KB
8 فرم گزارش نویسی تفضیلی کانونها ۱۳۹۰/۷/۱۷ 11.64 KB
9 فرم خالی انجمن علمی مهندسی شیمی ۱۳۹۰/۷/۱۷ 16.96 KB
10 فرم خالی انجمن علمی مهندسی برق ۱۳۹۰/۷/۱۷ 16.92 KB
11 فرم خالی انجمن علمی مهندسی صنایع ۱۳۹۰/۷/۱۷ 16.68 KB
12 فرم خالی انجمن علمی مهندسی فناوری اطلاعات ۱۳۹۰/۷/۱۷ 16.83 KB
13 فرم خالی انجمن علمی مهندسی کامپیوتر ۱۳۹۰/۷/۱۷ 16.94 KB
14 فرم خالی انجمن علمی مهندسی معدن ۱۳۹۰/۷/۱۷ 16.85 KB
15 فرم خالی انجمن مهندسی مکانیک ۱۳۹۰/۷/۱۷ 16.8 KB
16 فرم خالی انجمن ورزشی ۱۳۹۰/۷/۱۷ 16.9 KB
17 فرم خالی شورای تعامل ۱۳۹۰/۷/۱۷ 16.82 KB
18 فرم خالی شورای صنفی ۱۳۹۰/۷/۱۷ 16.87 KB
19 فرم خالی کانون قرآن و عترت ۱۳۹۰/۷/۱۷ 16.81 KB
20 آئين نامه انضباطي دانشجويان ۱۳۹۰/۷/۱۷ 34.45 KB
21 آئین نامه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در دانشگاهها ۱۳۹۰/۷/۱۷ 14.4 KB
22 آئین نامه شورای صنفی ۱۳۹۰/۷/۱۹ 12 KB
23 دستورالعمل اردوهاي دانشجويي ۱۳۹۰/۷/۱۷ 18.36 KB
24 فرم خالی انجمن علمی مخترعین ۱۳۹۰/۷/۱۹ 16.77 KB
25 آیین نامه های تشکل های دانشجویی ۱۳۹۰/۷/۱۹ 476.85 KB
26 فرم اطلاعات اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی ۱۳۹۱/۷/۱۶ 49.9 KB
27 فرم درخواست برگزاری سمینار یا کارگاه آموزشی انجمنهای علمی ۱۳۹۱/۷/۱۶ 46.5 KB
28 فرم اطلاعات و شیوه نامه طرح نویسی ۱۳۹۱/۷/۱۶ 227.14 KB
29 فرم گزارش نویسی ۱۳۹۱/۷/۱۶ 222.38 KB
30 فرم گزارش ماهانه گروههای دانشجویی ۱۳۹۱/۷/۱۶ 45.8 KB
31 فرم گزارش نویسی داخلی ۱۳۹۱/۷/۱۶ 47.07 KB