کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: گروه کامپيوتر و فنآوری اطلاعات
مهندسی کامپيوتر:
:: گروه مهندسی صنايع
گروه صنايع:
:: گروه مهندسی مکانيک
گروه مکانيک:
:: گروه مهندسی شيمی
گروه شيمی:
:: گروه مهندسی برق
گروه برق:
پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology