کتاب‌هاى تازه
 معرفی جامع مفهوم ماشین ابزار
 نظام حکمرانی 4.0 جلد دوم: آینده‌نگاری شغل، مهارت و کارآفرینی
 نظام حکمرانی 4.0 جلد اول: شناخت دقیق انقلاب صنعتی چهارم و حکمرانی فعالانه تحولات مرتبط
 کاغذ سنگی
 هیدروژل های پلیمری
 اصول کنترل فازی با رویکرد عملی
 مکانیابی در سیستم حمل و نقل
 ﮐﺎرﺑﺮد روشﻫﺎی اﺟﺰای ﻣﺤﺪود و ﻫﻢﻫﻨﺪﺳﯽ در ﺟﺎﻣﺪات و ﺳﺎزهﻫﺎ
 لجستیک و زنجیره تامین مواد غذایی
    عنوان بخش کتاب
    مهندسی کامپیوتر  1
    علوم پایه  3
    مهندسی عمران  2
    مهندسی برق  6
    مهندسی شیمی  1
    مهندسی معدن  4
    مهندسی مکانیک  1
    مهندسی صنایع  4
    مهندسی ساخت و تولید  1
کتاب‌هاى برتر
 معادلات دیفرانسیل
 تفاضلات متناهی و آناليز عددی
 خود آموز حساب ديفرانسيل و انتگرال
معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌

پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology