دانشکده مهندسی معدن- انجمن علمی
اعضای انجمن علمی مهندسی معدن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی معدن (1393-1392)

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی/ورودی

سمت

ایمیل

1

احمد مهران تبار

مهندسی معدن/91

دبیر و مسئول کمیته آموزش

ahmadmehran041@gmail.com

2

شروین برامی

مهندسی معدن/91

مسئول کمیته پشتیبانی و مالی

sh.barami@gmail.com

3

سعید حسنی

مهندسی معدن/91

مسئول کمیته پژوهش و نوآوری

saeed.h9115@gmail.com

4

یاور جلیلی کشتیبان

مهندسی معدن/91

مسئول کمیته برگزاری

y.j.kashtiban@gmail.com

5

هادی علیزاده

مهندسی معدن/89

مسئول کمیته روابط عمومی

hadializade43@yahoo.com

 

ا

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی معدن:
http://uut.ac.ir/find.php?item=7.172.628.fa
برگشت به اصل مطلب