گروه فیزیک- فیزیک کاربردی
آزمایشگاه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۳ | 
امکانات پژوهشی گروه:
آزمایشگاه های فیزیک پایه 1و2، آزمایشگاه فیزیک محاسباتی
 
 
آزمایشگاه فیزیک پایه 1:
درس آزمایشگاه فیزیک پایه یک برای بررسی و آزمایش برخی از اصول و قوانین پایه فیزیک طراحی و راه اندازی شده است. هدف از انجام آزمایشها درک مفاهیم و مطالب درس فیزیک مکانیک از قبیل اندازه گیری، نیرو، اصطکاک، حرکت پرتابی، حرکت دورانی، برخورد و پایستگی و ...میباشد که به تقویت شهود فیزیکی دانشجو منجر می شود. همچنین دانشجو با اصول کارکرد و نحوه کاربرد برخی از وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و نیز شیوه صحیح کار در آزمایشگاه آشنا خواهد شد.
 
آزمایشگاه فیزیک پایه 2:
 
انجام آزمایش ها در آزمایشگاه فیزیک پایه  2به درک مفاهیم و مطالب درس فیزیک پایه دو و تقویت شهود فیزیکی دانشجو کمک می کند .مفاهیمی از قبیل مقاومتها و خازنها و کاربرد آنها در مدارهای مختلف، قوانین لنز، فاراده، بیوساوار و. ...دانشجو در این درس با اصول و روش کار با وسایل آزمایشگاه در زمینه الکتریسیته و مغناطیس ونیز اصول وشیوه صحیح کار در آزمایشگاه آشنا خواهدشد.
 
آزمایشگاه فیزیک محاسباتی:
این آزمایشگاه به منظور پشتیباتی پایان نامه های دوره ارشد و دکترا با بهره گیری از امکانات محاسباتی به روز تجهیز شده است.
 
 
نشانی مطلب در وبگاه گروه فیزیک:
http://uut.ac.ir/find.php?item=45.1555.3812.fa
برگشت به اصل مطلب