مدیریت طرح و برنامه- مدیر
مدیر طرح های عمرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۲۷ | 
جواد مکاری رحمدل

AWT IMAGE

رئیس اداره فنی و طرح های عمرانی  : سمت
دکتری مهندسی عمران، گرایش زلزله : مدرک
..................................... : پست الکترونیکی
044-31980256 : شماره تماس

                

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت طرح و برنامه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=32.1339.2756.fa
برگشت به اصل مطلب