مدیریت طرح و برنامه- مدیر
دکتر ایوب حیدری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | 
دکتر ایوب حیدری

AWT IMAGE

مدیر طرح و برنامه : پست سازمانی
دکتری تربیت بدنی : رشته و گرایش
a.heydari@uut.ac.ir : پست الکترونیکی
044-31980279 : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت طرح و برنامه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=32.1336.2999.fa
برگشت به اصل مطلب