اداره آموزش های آزاد و مجازی- اخبار
بازدید رئیس اداره آموزش های آزاد و مجازی از دانشکده الکترونیکی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۱۷ | 

خانم ایلاتی رئیس اداره آموزش های آزاد و مجازی با همراهی کارشناسان مرکز در راستای توسعه فعالیت های الکترونیکی دانشگاه از دانشکده الکترونیکی دانشگاه صنعتی سهند تبریز بازدید به عمل آورده و با دکتر علیزاده ریاست دانشکده الکترونیکی دیدار و گفتگو نمودند.

         

AWT IMAGE

   
از محور های اصلی این گفتگو میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
1-    استفاده از تجربیات آن ریاست محترم در رابطه با راه اندازی دانشکده مجازی
2-    بررسی بستر و امکانات لازم و ضروری در ایجاد دانشکده مجازی
3-    بازدید از فضاهای آموزشی مورد نیاز در ارائه رشته های مجازی
4-    بررسی امکان همکاری های متقابل دو دانشگاه در راستای هم افزایی ارائه دروس مجازی
5-     بررسی چالش ها و مشکلات رو به رو در راستای ایجاد دانشکده مجازی
6-    ارائه تجربیات دانشگاه صنعتی به آن مرکز برای استفاده در گسترش فعالیت های آموزش آزاد
و ...
شایان ذکر است با عنایت خداوند متعال در آینده ای نه چندان دور شاهد راه اندازی دانشکده مجازی دانشگاه صنعتی ارومیه پس از طی مراحل و ضوابط لازم خواهیم بود.

            

AWT IMAGE

     

AWT IMAGE

    

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه اداره آموزش های آزاد و مجازی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=30.1266.2227.fa
برگشت به اصل مطلب