دانشکده مهندسی مکانیک - کارشناسی مهندسی مکانیک
تعریف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  1- تعریف و هدف :

  دوره کارشناسی مهندسی مکانیک یکی از دوره‌های تحصیلی آموزش عالی است که هدف آن ارتقاء سطح دانش مهندسی کشور در رشته مکانیک و تربیت افراد مستعدی است که آموخته‌های نظری و عملی آنها هم سطح دانشگاه‌ها و مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان باشد. با طی این دوره ، دانش آموختگان مهندسی مکانیک آماده می شوند تا وظایف محوله برای اجرای پروژه های صنعتی شامل تحقیق و مطالعات اولیه، طراحی مقدماتی، محاسبات طراحی با جزییات و تهیه نقشه ها و مدارک فنی، تدوین فناوری ساخت و روش تولید، مدیریت و اجرا و تعمیر و نگهداری را با آگاهی علمی و فنی در کلیه حوزه‌های مرتبط با مهندسی مکانیک به عهده گرفته وبا موفقیت انجام دهند. دوره کارشناسی مهندسی مکانیک شامل دروس نظری ، آزمایشگاهی، کارگاهی و کارآموزی است.

    2- طول دوره وشکل نظام :

  طول متوسط این دوره 4 سال است. طول هر نیمسال تحصیلی 16 هفته آموزش کامل می باشد. هر واحد درسی نظری به مدت 16 ساعت و هر واحد درسی آزمایشگاهی به مدت 32 ساعت و هر واحد درسی کارگاهی به مدت 48 ساعت در طول هر نیمسال تحصیلی می باشد.

    3- واحدهای درسی :

  تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه 142 واحد به شرح زیر می باشد :

  1- دروس عمومی : 22 واحد

  2- دروس پایه : 25 واحد

  3- دروس اصلی: 61 واحد

  4- دروس تخصصی الزامی: 12 واحد

  5- دروس تخصصی انتخابی : 15 واحد

6- دروس کارگاه، پروژه و کارآموزی : 7 واحد

AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک :
http://uut.ac.ir/find.php?item=3.867.897.fa
برگشت به اصل مطلب