دانشکده مهندسی مکانیک - آدرس
آدرس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آذربایجان غربی - ارومیه - کیلومتر ۲ جاده بند - دانشگاه صنعتی ارومیه - گروه مهندسی مکانیک

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک :
http://uut.ac.ir/find.php?item=3.134.2307.fa
برگشت به اصل مطلب