دانشکده مهندسی مکانیک - کارکنان
حسین آقالو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۲۷ | 
حسین آقالو

 AWT IMAGE

کارشناس کارگاه عمومی عنوان:
کارگاه ساخت و تولید :محل فعالیت
:پست الکترونیکی
:شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک :
http://uut.ac.ir/find.php?item=3.126.2477.fa
برگشت به اصل مطلب