دانشکده مهندسی مکانیک - هیات علمی
پیمان مشهدی کشتیبان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | 
پیمان مشهدی کشتیبان 

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

استادیار :مرتبه علمی
مکانیک - ساخت و تولید : رشته و گرایش
m.keshtibanmee.uut.ac.ir - pmkmechgmail.com : پست الکترونیکی
+9844-31980226 : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک :
http://uut.ac.ir/find.php?item=3.125.2567.fa
برگشت به اصل مطلب