روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
بازدید هیأتی از کارآفرینان و سرمایه گذاران اروپایی از دانشگاه صنعتی ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۳ | 
یکی از مأموریتهای مراکز آموزش عالی و پژوهشی، توسعه همکاریهای بین الملل در عرصه نوآوری، فناوری و کارآفرینی است. اخیراً هیأتی متشکل از تعدادی از سرمایه گذاران و کارآفرینان اروپایی خصوصاً در حوزه فناوریهای نوین به ایران سفر نموده بودند که با توجه به رسالت دانشگاه صنعتی ارومیه از سرتیم این هیأت آقای پروفسور Jose’ Barata ( از همکاران اصلی کمیسیون نوآوری اروپا ) و یکی از کارآفرینان موفق اروپایی دعوت گردید در سفری یک روزه از ظرفیت های استان و دانشگاه صنعتی ارومیه بازدیدی به عمل آورند. در این راستا بازدیدهایی از سایت های دانشگاه صنعتی ارومیه و آزمایشگاه ها و کارگاه های وابسته به عمل آمد و در جلسه ای با حضور اعضای هیأت رئیسه، روشهای همکاری فیمابین بررسی و تفاهم هایی در خصوص بررسی زمینه های تبادل دانشجو، استاد و ایجاد مرکز تحقیق و توسعه، کارآفرینی و نوآوری مشترک و برگزاری دوره های آموزشی مشترک خصوصاً در حوزه فناوری های نوین انجام پذیرفت. در ادامه جلسه ای نیز در محل استانداری و دفتر معاون محترم استاندار در امور اقتصادی و توسعه منابع با حضور اعضای هیأت رئیسه دانشگاه صنعتی ارومیه و هیأت خارجی برگزار گردید. در این جلسه، معاون محترم استاندار پس از استماع گزارش مذاکرات دانشگاه و هیات اروپایی، ضمن تقدیر از اقدام دانشگاه صنعتی ارومیه در پیگیری برای توسعه همکاریهای بین الملل در حوزه های نوآوری و کارآفرینی اقدام به ارائه گزارشی از ظرفیت های استان نمود و آمادگی کامل تیم مدیریتی و اجرایی استان برای ایفای هرگونه همکاری در حوزه­ی کارآفرینی- سرمایه گذاری و نوآوری را اعلام نمودند.
تاریخ بازدید 97/04/11 روز دوشنبه


 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3162.fa
برگشت به اصل مطلب