روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
تازه های انتشارات دانشگاه صنعتی ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۸ | 

اولین کتب تصنیفی انتشارات دانشگاه صنعتی ارومیه با همت عالی اساتید، دکتر جعفر عبداللهی شریف و دکتر محمد پور محمود آقابابا در بهار 1397 به چاپ رسید. مطابق اصول تصنیف، بخش عمده ای از مطالب کتاب تصنیفی باید برگرفته از مقالات و ایده های نویسنده باشدکه پیش از تصنیف کتاب، به نام وی منتشر شده باشد.

     1- کتاب " کاربردهای فناوری گیاه پالایی در تصفیه پساب های معدنی"

               تصنیف کنندگان : دکتر جعفر عبداللهی شریف و مهندس امیر جعفرپور 

2- کتاب " سیستم های کنترل غیر خطی پیشرفته : تئوری، طراحی و کاربردها"

             تصنیف کننده: دکتر محمد پور محمود آقابابا

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3095.fa
برگشت به اصل مطلب