روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
فهرست طرح پسادکترا و فرصت مطالعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | 

با عنایت به امضای تفاهم نامه وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت فهرست طرح پسادکترا و فرصت مطالعاتی اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست اعلام میشود. واجدین شرایط برای استفاده از طرح های مذکور میتوانند به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مراجعه نموده ویا در صورت نیاز با شماره تلفن 31980280 تماس حاصل نمایند.

       

AWT IMAGE

      

AWT IMAGE

     

AWT IMAGE

     

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.2663.fa
برگشت به اصل مطلب