روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
تسهیلات رفاهی دانشگاهها در نوروز سال ۹۶ ویژه کارکنان و اساتید

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | 

تسهیلات رفاهی دانشگاهها در نوروز سال ۹۶

 امکانات نوروزی سال ۹۶موسسه آموزش عالی خزر-محمود آباد مازندران

 مکانات نوروزی سال ۹۶دانشگاه فردوسی مشهد

امکانات نوروزی سال ۹۶ دانشگاه رازی کرمانشاه

امکانات نوروزی سال ۹۶ دانشگاه یزد

امکانات نوروزی سال ۹۶ دانشگاه زنجان

امکانات نوروزی سال ۹۶ دانشگاه صنعتی کرمانشاه

امکانات نوروزی  سال ۹۶ دانشگاه شیراز

امکانات نوروزی  سال ۹۶ مرکز آموزش عالی شهرضا 

امکانات نوروزی سال ۹۶ دانشگاه سمنان 

امکانات نوروزی سال ۹۶ دانشگاه دامغان 

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.2661.fa
برگشت به اصل مطلب