روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
آگهی مزایده عمومی 18 عدد کانکس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۲۳ | 

دانشگاه صنعتی ارومیه در نظر دارد کانکس های مازاد بر نیاز خود را با مشخصات و شرایط قیمت پایه ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

18 عدد کانکس با اندازه

18x3/30x12=712/80

متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از محل کانکس ها و مشاهده آن پیشنهادات خود را تا پایان مورخه 95/3/26 به آدرس دانشگاه صنعتی ارومیه ، ابتدای جاده بند، بالاتر از گلشهر 2 ارسال نمایند

آدرس مورد مزایده

قیمت پایه

سپرده شرکت در مزایده

دانشگاه صنعتی ارومیه – جاده بند – بالاتر از گلشهر 2

690/000/000 ریال

5/000/000 ریال

پاکت الف) شامل فیش واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی به حساب شماره 0105186925003 نزد بانک صادرات به نام دانشگاه صعتی ارومیه

پاکت ب) برگ پیشنهاد قیمت با مهر و امضاء به دبیرخانه دانشگاه تحویل شود

شرایط مزایده:

  1. رعایت کلیه مقررات و آئین نامه های دانشگاه و سایر مقررات حاکم برای کلیه متقاضیان الزامی است
  2. دانشگاه در رد یا قبول هر پیشنهاد رسیده مختار است
  3. در صورتی که هر یک از برندگان اول و دوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد
  4. اشخاص حقوقی برای شرکت در مزایده کلیه اسناد و آگهی و برگ تعهدنامه مبنی بر عدم دخالت کارکنان دولت تصویر آخرین تغییرات و اساسنامه شرکت
  5.  برنده مزایده بلافاصله بعد از برنده شدن نسبت به ارائه ضمانت نامه و اسناد ثبتی و قرارداد اقدام نماید.
  6. هزینه های آگهی و کارشناسی بر عهده خریدار بوده و مشارالیه می بایست این هزینه را بر اساس اعلام نظر دانشگاه در وجه دانشگاه پرداخت نماید
  7. پیشنهاد رسیده راس ساعت معین شده با حضور اعضای کمسیون معاملات مفتوح و بلافاصله برنده اعلام خواهد شد
  8. در صورت خرید نقدی 5 %تخفیف به خریدار داده خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.2231.fa
برگشت به اصل مطلب