معاونت اداری و پشتیبانی - معرفی
معرفی امور مالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ | 
معرفی امور مالی:

-سیستم نرم افزار مالی دانشگاه مبتنی بر روش حسابداری نیمه تعهدی طراحی شده است و دانشگاه پیگیر تعهدی کردن آن می باشد.

-حسابداری دولتی:

                   *کلیه عملیات مربوط به تجزیه و تحلیل،ثبت،طبقه بندی،تخلیص،گزارش دهی و تفسیر فعالیتهای مالی با

                    رعایت قوانین و مقررات مالی و اصول وموازین متداول حسابداری دولتی انجام می شود.

صورتهای مالی سازمان های دولتی به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:

        الف-نیاز قانونی

        ب-نیاز نظارتی

        ج-نیازاطلاعاتی

هدف اصلی حسابداری دولتی:

    • ایجاد امکانات لازم برای برنامه ریزی و بودجه ریزی مطلوب و اجرای صحیح برنامه ها،فعالیتها و طرح های دولتی ازطریق ارائه 

      اطلاعات مالی طبقه بندی شده و قابل استنتاج در مورد فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی است.

-حساب مستقل:

                        *هرحساب مستقل عبارت است از وجوه نقدیاسایردارائی ها و منابع مالی که بر اساس اجرای برنامه ها وعملیات

                      معین یا جهت رسیدن به اهداف مشخص طبق قوانین و مقررات اختصاص داده شده است.

                      هرحساب مستقل شامل مجموعه ای از فعالیتهای مالی جداگانه و گروه حسابهای منفک و خود تراز برایثبت انواع

                      دارائی ها ،بدهی ها،ارزش ویژه،درآمدهاو هزینه های مربوط به آن می باشد.مابه التفاوت درآمدهاو هزینه های هر

                      دوره مالی مازاد یا کسری همان دوره است.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی :
http://uut.ac.ir/find.php?item=12.919.1021.fa
برگشت به اصل مطلب