معاونت اداری و پشتیبانی - مدیریت و کارکنان
تدارکات

حذف تصاویر و رنگ‌ها
وحید محمدزاده - مدیر تدارکات

AWT IMAGE

  کارشناسی ارشد مرتبه علمی
هوا فضا : رشته و گرایش
عنوان دانشگاه
v.mohammadzadehuut.ac.ir پست الکترونیکی
044-31980220 شماره تماس
پیمان بابایی- کارپرداز

AWT IMAGE

کارشناس مرتبه علمی
مهندسی ماشین آلات کشاورزی : رشته و گرایش
عنوان دانشگاه
Tadarokatuut.ac.ir پست الکترونیکی
044-31980220 شماره تماس
وحید محمدی- کارپرداز معاونت دانشجویی

AWT IMAGE

 کارشناس ارشد مرتبه علمی
- : رشته و گرایش
- عنوان دانشگاه
- پست الکترونیکی
044-31980220 شماره تماس
رضا باقری - عامل مالی

AWT IMAGE

 کارشناس حقوق اداری مرتبه علمی
- : رشته و گرایش
- عنوان دانشگاه
- پست الکترونیکی
044-31980220 شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی :
http://uut.ac.ir/find.php?item=12.809.2079.fa
برگشت به اصل مطلب